Cele

 Główne cele:

 • zapewnianie wysokiej jakości produktów poprzez wspieranie Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) soków i nektarów,

 • lobbing uzasadnionych interesów producentów soków, w szczególności prorozwojowych rozwiązań fiskalnych, celnych, jakościowych i zdrowotnych,

 • przeprowadzanie analiz, gromadzenie i rozpowszechnianie aktualnych informacji dotyczących rynku soków,

 • ukierunkowanie rozwoju bazy surowcowej na potrzeby produkcji soków,

 • organizowanie sympozjów naukowo-technicznych, seminariów, szkoleń, konferencji, wystaw i innych imprez mających na celu realizację zadań Stowarzyszenia,

 • reprezentowanie producentów soków w innych organizacjach i związkach,

 • kształtowanie korzystnego wizerunku polskich producentów soków,

 • promowanie za granicą krajowych producentów i sprzedawców soków,

 • upowszechnianie zagranicznych publikacji dotyczących osiągnięć naukowych i technicznych z zakresu produkcji soków,

 • opracowywanie opinii dotyczących przygotowania i szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej.

Szczegółowy opis celów można przeczytać w naszym statucie.

Największe osiągnięcia:

 • znacząca poprawa jakości soków i nektarów wprowadzanych na rynek polski,

 • powołanie Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) zapewniającego warunki uczciwej konkurencji w branży soków, nektarów i napojów,

 • dostosowanie warunków produkcji soków do wymogów Unii Europejskiej,

 • opublikowanie w języku polskim „Kodeksu praktyki AIJN”, czyli dokumentu technicznego służącego do oceny autentyczności soków i nektarów,

 • obniżenie stawek celnych na zagęszczone soki z owoców południowych w latach 2001-2004,

 • uzyskanie korzystnej dla branży interpretacji kryteriów dostępu do wsparcia finansowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,

 • współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozszerzenia systemu dopłat do owoców kierowanych do przetwórstwa oraz uregulowania różnych kwestii związanych z aromatami naturalnymi,

 • powołanie Zespołu ds. Monitorowania i Prognozowania, który regularnie opracowuje raporty oraz zestawienia średnich cen i poziomów produkcji wybranych przetworów,

 • realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej,

 • współpraca z wieloma organizacjami międzynarodowymi i krajowymi,

 • organizacja sympozjów i seminariów, które cieszą się dużym uznaniem profesjonalistów.