Pomoc dla przetwórców

W wyniku wystąpienia dużych przymrozków na przełomie kwietnia i maja br. MRiRW, na wniosek wszystkich poszkodowanych, opracowało projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych, grup producentów rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno – spożywczego, w celu złagodzenia skutków klęski, zarówno w sadownictwie jak i przetwórstwie.

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w piśmie skierowanym do Pana Premiera, wskazała na możliwość nie wypełnienia kryteriów dostępu do Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006”, Działanie 1.5: Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych. Zagrożenie to polega na niemożliwości spełnienia wymogu warunku zakupu surowca - w tym przypadku owoców - przez beneficjentów SPO, w ilości co najmniej 50% na podstawie długoletnich umów z producentami rolnymi.

 Otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie z MRiRW, które również załączamy.