Wymóg zgłaszania przez beneficjentów SPO strat poprzymrozkowych - pismo z MRiRW

Zodnie ze stanowiskiem MRiRW w sprawie możliwości zwolnienia z powodu strat poprzymrozkowych przedsiębiorców będących beneficjentem Działania Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych w SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich z zobowiązań dotyczących zaopatrywania się w produkty rolne na podstawie umów z producentami rolnymi.

Odstąpienie od spełnienia podjętego zobowiązania może nastąpić jedynie na podstawie indywidualnych i odpowiednio uzasadnionej prośby. Według zapisów Rozporządzenia Rady (WE) jest wymóg odnośnie terminu poinformowania (maksymalnie w ciągu 30 dni) o zaistnieniu okoliczności o charakterze siły wyższej lub od momentu, w którym beneficjent może o  takim zdarzeniu poinformować – a więc PILNIE należy złożyć takie pismo.

 Więcej informacji w załączonym piśmie z MRiRW, Uchwale Rady Ministrów nr 118/2007 z dn. 3 lipca 2007 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.