KE publikuje badanie opinii Europejczyków na temat WPR

portalspozywczy.pl, PB

Ponad trzy czwarte Europejczyków (77 proc.) uważa, że wspólna polityka rolna (WPR) jest korzystna na wszystkich obywateli UE. Ponad 90 proc. z nich popiera główne kierunki nowej WPR - wynika z badania Eurobarometru w sprawie WPR, opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską.

- Wyniki te potwierdzają wagę, jaką Europejczycy przywiązują do wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich. Pokazują również znaczącą symbiozę pomiędzy kierunkami zreformowanej WPR a oczekiwaniami społeczeństwa obywatelskiego - mówi komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Ciolo.

Badanie pokazało, iż Europejczycy przykładają coraz większe znaczenie do rolnictwa: uważają je, wraz z rozwojem obszarów wiejskich, za "bardzo ważne" wyzwanie dla przyszłości (53 proc., co stanowi wzrost o 7 punktów w stosunku do roku 2009). Przeważająca większość respondentów uważa, że równie ważne jest zapewnienie różnorodności środków spożywczych w Unii Europejskiej.

Ponad 80 proc. Europejczyków popiera główne cele WPR, czy to w zakresie zaopatrzenia w żywność, czy rozwoju obszarów wiejskich w sposób bardziej zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, czy też wspierania młodych rolników.

Poparcie to jest jeszcze silniejsze, jeśli chodzi o główne kierunki wyznaczone przez reformę: 91 proc. respondentów (wzrost o 4 proc.) postrzega pozytywnie uzależnienie pomocy finansowej przyznawanej rolnikom od przestrzegania praktyk rolnych korzystnych dla środowiska naturalnego ("zazielenianie"), a 92 proc. jest za przyznawaniem pomocy rolnikom w sposób bardziej sprawiedliwy i lepiej ukierunkowany (wzrost o 4 proc. w stosunku do ankiety z 2009 r.).

Większość obywateli UE popiera udzielanie pomocy rolnikom i akceptuje miejsce, jakie pomoc ta zajmuje w budżecie UE. Wysokość pomocy przyznawanej rolnikom jest przez 45 proc. badanych uznawana na właściwą, 26 proc. uważa ją natomiast za "zbyt niską" (a 13 proc. za "zbyt wysoką").

91 proc. Europejczyków jest przekonanych o znaczeniu, jakie ma wspieranie osłabionych gospodarstw rolnych, które zmagają się z przeciwnościami klimatu, problemami sanitarnymi lub gospodarczymi. Niemal co drugi respondent uważa tę zasadę za "bardzo istotną" (48 proc.).

64 proc. Europejczyków wie, że UE przyznaje wsparcie rolnikom w ramach WPR, podczas gdy w poprzednim badaniu przeprowadzonym w 2009 r. tylko 41 proc. Europejczyków deklarowało, że w ogóle słyszało o WPR.

Większość Europejczyków (61 proc.) ma świadomość, że dochody z rolnictwa są niższe niż dochody z działalności w innych sektorach gospodarczych.

Jeśli zaś chodzi o informowanie konsumentów, badanie wskazuje, że Europejczycy zwracają ogromną uwagę na jakość produktów spożywczych, takich jak mleko i niektóre rodzaje mięsa, oraz że ich oczekiwania w zakresie identyfikowalności są wysokie. Większość z nich (53 proc.) jest gotowa zapłacić nieco więcej, by informacje o pochodzeniu znalazły się na etykiecie.


Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 10.03.2014 roku