Przewodnik do rozporządzenia 1169/2011

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, mając na uwadze datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 1169/2011 oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających na rynku artykułów rolno-spożywczych, podjął działania mające na celu opracowanie przewodnika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011, który ujednolici sposób postępowania przy podawaniu konsumentom informacji na temat żywności.

Z dniem 13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

P
rzewodnik do rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, ma na celu pomóc wszystkim podmiotom łańcucha żywieniowego oraz właściwym organom krajowym w lepszym zrozumieniu i prawidłowym stosowaniu rozporządzenia. Niniejszy dokument nie posiada oficjalnego statusu prawnego i w razie sporu ostatecznej interpretacji prawa dokonują Sądy Administracyjne.

Przewodnik został opracowany i skoordynowany z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niniejszy przewodnik będzie podlegał aktualizacji wraz z wydawaniem: aktów wykonawczych do rozporządzenia oraz nowych wytycznych Komisji Europejskiej do jego stosowania.