Szczegółowa relacja z XVIII Międzynarodowego Sympozjum KUPS 2015

W dniach 20-22 maja 2015 roku w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, odbyło się już po raz osiemnasty Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków. Tym razem tematem przewodnim było „10 lat polskiej branży sokowniczej w UE”. Sympozjum objął honorowym patronatem Pan Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Coroczne Sympozjum KUPS zapisało się na stałe w kalendarzu najważniejszych wydarzeń branży sokowniczej. W tym roku gościliśmy ok 200 przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów, głównie z Polski jak również z takich krajów jak: Austria, Belgia, Francja, Indie, Maroko, Niemcy oraz Turcja.
Wiele interesujących informacji z rynku krajowego oraz światowego przedstawili prelegenci z Indyjsko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Ambasady RP w Rabacie, Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN) oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Nie do przecenienia  były również przedstawienie zagadnień branżowych w szczególności dotyczących rynku soków zagęszczonych i NFC omówione przez praktyków z firm: Döhler i Polkon.
Po raz pierwszy tak liczni reprezentanci Instytutów i Uczelni przedstawili branżowe doniesienia naukowe z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytutu Ogrodnictwa, Instytutu Żywności
i Żywienia, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Ciekawe wątki i wnioski wynikły z dyskusji panelowych, które jak zwykle cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników sympozjum. Całość branżowego sympozjum uzupełniały prezentacje dotyczące technologii, usług i produktów dla branży sokowniczej. 

Partnerami tegorocznego sympozjum KUPS były firmy: AF Projects, Anti-Germ Polska, Beczkopol, Döhler, GEA Westfalia Separator Polska, GDF Suez, H&S Transport, Ika Pol, Indyjsko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa, Mega, Over Group, Ruland, Tetra Pak, Spomasz Zamość. Patronatem medialnym objęły redakcje: Agro Industry, Agro Przemysł, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, dlahandlu.pl,
e-sadownictwo.pl, Hasło Ogrodnicze, Jagodnik, Owoce Warzywa Kwiaty, owocewarzywakwiaty.pl, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, Sad Nowoczesny, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny.

Podczas tegorocznego sympozjum odbyło się 23 prelekcje, w trzech blokach tematycznych:
- Rynek soków i baza surowców do ich produkcji,
- Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju branży,
- Innowacyjność branży sokowniczej.

Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS Julian Pawlak przywitał zgromadzonych gości i tytułem wstępu wprowadził
w tematykę Sympozjum. Podkreślił zalety spotkania jako świetnej okazji do wymiany opinii i próby wspólnego podsumowania 10 lat branży w UE, zarówno podczas oficjalnych dyskusji jak i rozmów w kuluarach.Rynek soków i baza surowcowa do ich produkcji

Bożena Nosekca

Pierwszy blok tematyczny rozpoczęła dr Bożena Nosecka z Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB,  wykładem dotyczącym rynku zagęszczonych soków w Polsce w ostatnich 10 latach. Pani doktor zwróciła uwagę na obniżenie produkcji ZSJ w Chinach oraz braku tendencji wzrostowej podaży w większości krajów świata, co stanowi korzystne uwarunkowania zewnętrzne dla rozwoju produkcji zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce. Można spodziewać się odnowienia wzrostu zapotrzebowania na zagranicznych rynkach po tym jak umocniła się tendencja wzrostowa w gospodarkach wielu europejskich krajach. W krajach eksportujących,  zagrożeniem dla wzrostu produkcji zagęszczonego soku jabłkowego  jest stale zwiększając się produkcja soków NFC. Na rodzimym rynku podaż jabłek do przetwórstwa będzie uzależniona od  poziomu eksportu tych owoców. System powiązań zakładów przetwórczych z dostawcami surowca wpływałby zapewne pozytywnie na pozyskiwanie surowców do produkcji soków zagęszczonych i NFC. Produkcja zagęszczonych soków wytwarzanych z owoców kolorowych oraz wzrost eksportu  wymagają prowadzenia akcji promocyjnych na zagranicznych rynkach zbytu.

Piotr Podoba

Piotr Podoba prezes firmy Döhler. Przedstawił rynek zagęszczonego soku jabłkowego. Dokonał analizy SWOT ZSJ, podkreślając, że Polska jest jednym z największych producentów zagęszczonych soków owocowych w UE, a nawet na świecie (2gim co do wielkości producentem Zagęszczonego Soku Jabłkowego). Zwrócił uwagę, że aby eksport mógł się rozwijać i zapewnić Polsce znaczącą pozycję na rynku globalnym konieczna jest nowoczesna baza surowcowa, dobre zbiory owoców i warzyw charakteryzujące się odpowiednią jakością i różnorodnymi odmianami takimi jakich oczekuje przetwórstwo.


Uczestnicy panelu: dr Bożena Nosecka, Andrzej Gajowniczek, Wojciech Kępiński, oraz Józef Moszyński wraz z moderatorem Piotrem Podobą zastanawiali się nad tym jak zmiany na rynku światowym determinują zmiany na rynku krajowym w branży soków zagęszczonych. Według debatujących doświadczenia krótkookresowe z ostatnich lat, wahania cenowe, wahania w przepływie surowca z kontynentu na kontynent stanowią potwierdzenie faktu, że to zwykły surowiec comodity standard i, że może być zastąpiony na inny kraj pochodzenia. W perspektywie długookresowej Chiny mają szansę stać się największym importerem. Zauważa się zmniejszenie produkcji ZSJ w Chinach, a w większości krajów nie odnotowuje się tendencji wzrostowej, co stanowi również korzystną sytuację do tego, aby zwiększyć produkcję w Polsce. Zwrócono uwagę na to, że w krajach Unii Europejskiej zauważa się wzrost spożycia soków NFC, co z kolei może mieć wpływ na zwiększone zainteresowanie kupnem jabłek przez zachodnich producentów.

Mariusz Dziwulski

Mariusz Dziewulski z BGŻ BNP Paribas skupił się na omówieniu rynku soków cytrusowych w latach 2004-2014 w kontekście rozwoju rynku soku jabłkowego. Zwrócił uwagę na to, że produkcja soków zagęszczonych pomimo wahań wykazywała długoterminowe tendencje spadkowe. Ponadto cechą charakterystyczną rynku soków cytrusowych jest także trwały spadek konsumpcji. Przedstawił dane CitrusBr wskazujące, że globalne spożycie soków: pomarańczowego, grejpfrutowego i cytrynowego, w latach 2003-2013 zmniejszyło się łącznie o 19% do 8,8 mld l. Spadek światowego spożycia był konsekwencją zmniejszenia się popytu na soki odtwarzane z soków zagęszczonych. Zauważyć także można było trwały wzrost zainteresowania sokami NFC. Globalny import soku pomarańczowego NFC w latach 2003-2013 wzrósł 3,2 krotnie do poziomu 2,5 mln t, takie tendencje głównie obserwowane były na rynku USA i UE. 

Piotr Trojanowicz

Piotr Trojanowicz prezes Polkon Sp. z o.o. przedstawił zebranym rynek soków jabłkowych NFC, który
w ostatnich latach w Polsce notuje dynamiczny wzrost. Dokonał przeglądu specyfiki i różnorodności polskiego rynku producentów soków NFC, kanałów dystrybucji i stosowanych opakowań. W 2014 roku działające w Polsce zakłady posiadały ok 45 mln litrów pojemności tankowni aseptycznych do składowania soków NFC. W 2014 roku wyprodukowano ok 90 mln litrów soków NFC, prawie 96% produkcji to sok jabłkowy.

Po prelekcji odbyła się dyskusja nad zagadnieniem czy soki NFC wspierają czy konkurują z rynkiem zagęszczonych soków. W rolę moderatora dyskusji wcielił się prof. dr hab. Andrzej Kowalski z IERiGZ,
a do dyskusji zostali zaproszeni: Mariusz Dziwulski, Piotr Trojanowicz oraz prof. Eberhard Makosz.
Podkreślano, że ostatni sezon obfitował w wiele zaskakujących zdarzeń, tj. embargo nałożone przez Rosjan, niska cena jabłek w skupach na początku sezonu i znaczny wzrost pod koniec, wysokie zbiory jabłek, a sadownicy mogą zagospodarować jedynie ok 1,2 mln ton jabłek deserowych zatem sporo surowca trafi dla przetwórców. Paneliści doszli do konkluzji, że wyzwaniem na najbliższe lata będzie: zmiana struktur nasadzeń, a także poprawa jakości jabłek oraz aktywna promocja i zachęcanie do spożywania większej ilości owoców. Natomiast zagrożenie dla branży stanowi szara strefa, która może wpłynąć na obniżenie zaufania do produktów branży.
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, która była świetną okazją do wspólnych rozmów, nie tylko o biznesie.

Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju branży

Katarzyna Parkot

Pani Katarzyna Parkot z firmy Nielsen, przedstawiła kategorię soków, nektarów i napojów na tle sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Przybliżyła polskie nastroje konsumenckie na tle przeciętnego Europejczyka, a także jakie decyzje zakupowe podejmuje konsument. Badania firmy Nielsen pokazały, że soki, obok napojów gazowanych i wody, są najważniejszą kategorią w koszyku napojów bezalkoholowych.
W ostatnim roku kategoria zanotowała wzrost 5,3%. Wzrost wartości sprzedaży koszyka napojów bezalkoholowych był związany głównie z ekspansją kategorii soków, nektarów, napojów i wód butelkowanych, w mniejszym stopniu rozwojem izotonicznych i energetycznych napojów. Ponadto na przestrzeni 3 lat wyraźnie wzrosło znaczenie soków, a zmalało napojów. Najważniejszym segmentem w kategorii SNN są napoje, jednak ich znaczenie spada na korzyść soków, które na przestrzeni 2-óch lat zyskały 4,2 %.

Bronisław Szkliniarz

Pan Bronisław Szkliniarz z Ambasady RP w Rabacie zaprezentował możliwości współpracy z Afryką Północną na przykładzie Maroko. Tylko 1,39 % całości eksportu z Polski trafia na rynek Afryki. Roczna konsumpcja soków w Maroku (2014 r.) wyniosła  218 mln litrów, z czego znaczna część wytwarzana jest metodą chałupniczą i rzemieślniczą. Natomiast średnie spożycie soków i napojów wynosi około 5 litrów na jednego mieszkańca. Maroko jest daleko za innymi krajami regionu: Libią – 33 litrów, Algierią – 17 litrów, Tunezją - 8 litrów. Spożycie soków jest bardzo sezonowe: dużo w lecie, w okresie Ramadanu (25% rocznej sprzedaży). Na rynku marokańskim obecne są soki i nektary oraz napoje wytwarzane na bazie soków zagęszczonych pochodzących z takich krajów jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Brazylia, Turcja, Egipt i Chiny z uwagi na konkurencyjność cenową. Skutecznym sposobem nawiązania relacji biznesowych z rynkiem marokańskim, dotarcia do szerokiej liczby potencjalnych klientów oraz promocji własnej oferty jest udział w organizowanych na miejscu imprezach targowo-wystawienniczych (organizacja własnego stoiska).

vishnu Mirpuri

Pan Vishnu Mirpuri  z Indyjsko- Polskiej Izby Przemysłowo - Handlowej przedstawił perspektywy współpracy z rynkiem indyjskim. Z punktu widzenia odbiorcy polskich produktów spożywczych Indie oferują duże możliwości, dzięki: dużej liczbie konsumentów, wzroście ich dochodów, dynamicznemu rozwojowi sieci sprzedaży detalicznej (w ostatnich dwóch latach otworzyło się ponad 2500 supermarketów), a także zmianie profilu konsumenta, który coraz bardziej zainteresowany jest zdrową żywnością i szuka nowych smaków. Pan Mirpuri zauważył, że w Indiach 70 % soków sprzedawane jest na ulicy, a ‘tylko’ 30% w sklepach. Natomiast młodzież coraz chętniej kupuje soki pakowane, co dla nich jest synonimem luksusu i „Zachodu”.

Piotr Ciepliński z Ruland Engineering & Consulting przedstawił urządzenia i rozwiązania technologiczne do aseptycznej produkcji i rozlewu soków NFC. Przywołał dane wskazujące na to, że sprzedaż soków NFC
w Polsce wciąż będzie rosnąć. W 2014 roku jego wartość wyniosła 92 mln zł, a w 2015 wzrośnie o prawie 8% do poziomu 99 mln zł, aby w 2016 roku przekroczyć wartość 100 mln zł.

Piotr Ciepliński

          

    Przemysław Chryc


Przemysław Chryc z firmy GDF SUEZ Energia Polska podpowiedział uczestnikom sympozjum jak wykorzystać sytuację rynkową do tańszych zakupów energii elektrycznej. Przedstawił możliwości zakupu energii elektrycznej, przez klientów biznesowych, w oparciu o ceny Towarowej Giełdy Energii S.A.

Mariusz Goca

Dr Mariusz Goca z Tetra Pak zaprezentował zebranym nowoczesne rozwiązania dla przemysłu napojowego szwajcarskiej firmy Miteco, która w 2014 roku została włączona do struktur Tetra Pak. 

Maciej Szczepanik z Anti - Germ Polska z kolei przedstawił innowacyjne produkty dla producentów soków;  do zastosowania w myciu wyparek i wymienników ciepła, myciu pianowym, czyszczeniu ultrafiltracji oraz dezynfekcji wody chłodniczej.


Anna Barabasz-Sawinska
Anna Barabasz – Sawińska z Grupy Maspex omówiła wyzwania jakie stoją przed branżą SNN w Europie Środkowo – Wschodniej, w świetle zmieniającego się otoczenia (m.in. prozdrowotny tryb życia, silna komunikacja kategorii wody, styl życia konsumentów, obostrzenia prawne). Podkreśliła rolę edukacji na temat walorów odżywczych soków, nie tylko wśród użytkowników kategorii, ale także różnych grup opiniotwórczych.  Na dalszy rozwój kategorii ma wpływ głównie postawa konsumentów, można ją kreować poprzez zintegrowane działania i współpracę przemysłu z poszczególnymi grupami ekspertów – naukowcami, dietetykami.

Jarosław Bartoszewicz
Natomiast Jarosław Bartoszewicz z Refresco Polska przybliżył perspektywy rozwoju rynku soków private label. Wartościowo i ilościowo rynek private label w Europie spadł w 2014 roku o 0,1 %, do poziomu 38,7 % wartościowo oraz 48,9 % ilościowo. Spadek został odnotowany po raz pierwszy od czasu kryzysu
w roku 2008. Polska jest dziś jednym z krajów UE, w których udział marek własnych sieci handlowych rośnie najszybciej. Ich udział wzrósł w ciągu 12 miesięcy o ponad 3 % – szybciej zwiększał się tylko w Finlandii (4,1 %) oraz Szwecji (5,1 %). Dane odsprzedażowe pozwalają zaobserwować że wartościowo największe wzrosty odnotowują soki (11 %) oraz napoje na bazie małej zawartości soku (5 %) w stosunku do roku 2013. Nektary i napoje zachowywały się stabilnie w obliczu wzrostu całej kategorii. Dynamiczny wzrost wykazują soki NFC, które tworzą nową, perspektywiczną kategorię. Jej potencjał dostrzega coraz więcej producentów. Wyraźnie zaznaczył się subtrend w postaci opakowań bag-in-box o większej pojemności. Soki świeże o krótkim terminie do spożycia pojawiają się w coraz większej ilości w sieci i zbiegają się z trendami poszukiwania produktów naturalnych i świeżych bez głębokiej obróbki technologicznej. Na europejskim rynku napojów, aż 57 % nowości należy do kategorii soków i napojów na bazie soków, co pokazuje jak ważnym dla rozwoju sprzedaży jest właściwie ustalony proces R&D.

Jan Hermans

Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Soków Owocowych (AIJN) Jan Hermans omówił plany promocji branży sokowniczej w UE. Jest to obecnie kluczowy temat, gdyż wchodzą w życie przepisy, które nie zezwolą na komunikację na etykiecie istotnych walorów soków: że nie zawierają dodanego cukru, konserwantów, ani innych dodatków. Władze UE wychodzą bowiem z założenia, że konsumenci są już świadomi walorów soków i ich wyższości nad nektarami i napojami. W Polsce, jak wskazują badania, świadomość konsumentów świadczy o czymś dokładnie odwrotnym. Jak więc sobie z tym poradzić? Możliwe sposoby są następujące: upowszechniać wiedzę o zaletach soków i ich pozytywnym wpływie na zdrowie człowieka przez publikacje w prasie codziennej, prasie fachowej, na portalach, zaprosić do współpracy naukowców, żywieniowców, by publikowali wyniki swych badań dotyczących składu soków i wpływu na zdrowie człowieka ich poszczególnych składników, a także organizować konferencje prasowe, inicjować wydarzenia promujące soki jako owoce i warzywa w płynie.

Po prelekcji zaproszono chętnych do stołu dyskusyjnego. W rolę moderatora dyskusji dotyczącej nowych rynków i produktów- kierunków i możliwości wcielił się Prezes KUPS Pan Julian Pawlak. Wnioski z dyskusji sprowadziły się m.in. do następujących uwag: rozwój segmentu NFC stanowi szansę dla branży, z racji, że w społeczeństwie przybywa osób starszych warto rozważyć produkty przeznaczone specjalnie dla tej grupy konsumentów, polscy producenci powinni nawiązywać intensywniejsze relacje handlowe z niemieckimi sieciami, gdyż mogą produkować lepiej i taniej. Ponadto podkreślono, że branża powinna wspierać badania dotyczące wpływu soków na zdrowie, a ich efekty wykorzystywać w kampaniach edukacyjnych oraz promocyjnych. 

Innowacyjność branży sokowniczej

Witold Płocharski

O oświadczeniach zdrowotnych i żywieniowych jako szansie dla branży sokowniczej opowiedział prof. Witold Płocharski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Oświadczenia mają promować zdrowe nawyki żywieniowe i postawy, muszą być zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta, aby obywatele mogli dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. W tą promocję mają być zaangażowane wszystkie strony, łącznie z przemysłem przetwórczym. Oświadczenia żywieniowe dotyczą składu produktu, a oświadczenia zdrowotne funkcji fizjologicznych oraz wpływu na czynniki ryzyka chorób. W związku z wysoką zmiennością składu chemicznego owoców i warzyw nie ma dla nich oświadczeń zdrowotnych (procedury EFSA wymagają określenia zależności pomiędzy dawką a skutkiem zdrowotnym, ale ze względu np. na zawartość składników mineralnych i witamin mogą i powinny być to oświadczenia dla niektórych soków owocowych. W szczególności dla niskokalorycznych soków warzywnych i warzywno-owocowych, a także tych wzbogacanych w dozwolone dodatki. Zastosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, szczególnie w powiązaniu ze znakiem jakości DSK (Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów), może i powinno zniwelować negatywne opinie o sokach, jakie wielokrotnie pojawiają się w środkach masowego przekazu i przyczynić się do rozwoju przemysłu sokowniczego.

Katarzyna Stos

Ciekawy wykład dotyczący roli soków w żywieniu osób starszych zaprezentowała prof. Katarzyna Stoś z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Profesor podkreśliła, że współczesny stan wiedzy żywieniowej wskazuje, że warzywa i owoce oraz ich przetwory, powinny być ze względów zdrowotnych spożywane kilka razy w ciągu dnia. Wprowadzenie tej grupy żywności w formie surowej lub przetworzonej do każdego posiłku jest ważnym elementem racjonalnego sposobu żywienia. WHO zaleca spożycie co najmniej 5 porcji owoców i warzyw (400 g) dziennie na osobę. Jedną porcję owoców lub warzyw można zastąpić porcją soku warzywnego, owocowego lub owocowo-warzywnego (1 porcja odpowiada 1 szklance soku). Soki warzywne i owocowe są obecnie dostępne na rynku w szerokim asortymencie. Soki warzywne i owocowe należą do wartościowej z punktu widzenia żywieniowego grupy produktów, które mogą stanowić atrakcyjną formę dostarczania osobom starszym niezbędnych składników odżywczych zawartych w warzywach i owocach.

Lidia Wadolowska

Prof. Lidia Wądołowska z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego przedstawiła zdrowotne aspekty spożycia soków owocowych i słodzonych napojów a związkiem z nadwagą u młodzieży i nowotworami u dorosłych. Podzieliła się wynikami 2 badań: przekrojowego u młodzieży w wieku 13-19 lat, oraz kliniczno-kontrolnego u dorosłych. Spożycie soków owocowych i słodzonych napojów oraz innej żywności oceniono metodą częstotliwości spożycia żywności.  Wnioski płynące z badań są bardzo optymistyczne dla branży sokowniczej. U młodzieży zwiększone ryzyko nadwagi było związane z codziennym spożywaniem słodzonych napojów, lecz nie wykazywało związku z codziennym spożywaniem soków owocowych. U dorosłych związek między ryzykiem nowotworów a częstością spożycia soków owocowych i słodzonych napojów był pośredni. Mniejsze ryzyko nowotworów było związane z prozdrowotnym wzorem żywienia, który charakteryzował się również spożyciem soków owocowych, a większe ryzyko nowotworów było związane z niezdrowym wzorem żywienia, który charakteryzował się m.in. spożyciem słodzonych napojów.

Sylwia Skapska

Wspólne projekty badawcze nauki z przemysłem szansą na wzrost innowacyjności branży na przykładzie doświadczenia Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego przybliżyła dr Sylwia Skąpska. Aktualnie wspólnie z przedsiębiorstwem Premium Rosa Sp. z o.o. i Uniwersytetem Medycznym w Warszawie realizowany jest projekt finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych NBCBiR: Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych. Rezultatem realizowanych projektów po stronie współpracujących przedsiębiorstw było poszerzenie oferty o nowe lub ulepszone przetwory,  a po stronie Instytutu - publikacje naukowe i patenty. Udział w projektach daje przedsiębiorcom nie tylko wpływy finansowe,  lecz również pozwala na opracowanie nowoczesnych, konkurencyjnych rozwiązań technologicznych lub innowacji produktowych, które w przyszłości będą decydować o ich konkurencyjności i pozycji na rynku. Obecnie konkursy powstają z myślą o rzeczywistych potrzebach przedsiębiorstw, odpowiadających prognozowanemu popytowi. Przedsiębiorcy uczestniczący w projektach współfinansują w ten sposób założenia strategii rozwoju i dzięki pozyskanym środkom mogą podjąć się również nowatorskich badań, na które nie mogliby sobie pozwolić w ramach własnych środków.

Jaroslaw Markowski

Natomiast dr Jarosław Markowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach omówił możliwości wykorzystania nowych technologii i surowców w przemyśle sokowniczym. Wg dr Markowskiego innowacyjne produkty, takie jak smoothie owocowe oraz smoothie warzywne z takich surowców jak: dynia, jarmuż, brokuł, mogą stanowić interesujące elementy oferty produktowej przemysłu sokowniczego. Także zastosowanie soków z dzikiej róży, jagody leśnej, aronii do wzbogacania bazowych smoothie jabłkowych umożliwia tworzenie ciekawych kompozycji smakowych charakteryzujących się dużą zawartością bioaktywnych składników, znacznie przewyższającą produkty obecnie dostępne na rynku. Warto rozważyć prowadzenie prac nad produktami dostępnymi na rynku UE jak „shoot” owocowy lub owocowo warzywny – produkty częściowo wytworzone na bazie zagęszczonych soków i przecierów o recepturze, która pozwala na deklarację zawartości 200% owoców i warzyw w porcji produktu.

Jan Oszmianski

Prof. Jan Oszmiański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w swojej prelekcji zaprezentował propozycje wykorzystania mniej znanych krajowych owoców w branży sokowniczej. Profesor zauważył, że konsumenci poszukują nowych produktów bogatych w związki bioaktywne o atrakcyjnych cechach organoleptycznych. A soki, nektary i napoje owocowe - warzywne są dobrym przykładem produktów, wygodnych chętnie spożywanych. Dla urozmaicenia asortymentów tych produktów na rynku jedną z możliwości jest wykorzystanie mniej znanych owoców rosnących w Polsce. Wśród tych surowców zaproponował owoce: świdośliwy, rokitnika, jagody kamczackiej i innych cechujących się bogatą zawartością związków biologicznie aktywnych. Surowce te mogą stanowić ciekawy, charakterystyczny dodatek w produkcji soków, nektarów i napoi wieloowocowych dla poprawienia cech organoleptycznych i wartości biologicznej.

Justyna Bojarska

Dr Justyna Bojarska z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego zapoznała zebranych z charakterystyką chemiczną gatunków owoców wykorzystywanych w produkcji nektarów (np.: porzeczka czarna, aronia, jeżyna bezkolcowa, bez czarny, jarzębina) oraz otrzymanych z nich soków surowych i/lub przecierów, które mogą stanowić cenne pod względem prozdrowotnym, komponenty nektarów. Zaprezentowała wyniki badań, które pozwalają na stwierdzenie, iż analizowane w pracy soki i przeciery mogą stanowić cenne komponenty nektarów, wzbogacając je w bioaktywne składniki o właściwościach prozdrowotnych.

Hanna Kowalska

O rozwoju zrównoważonych technologii przetwarzania do przekształcania produktów ubocznych w prozdrowotne składniki wzbogacające i produkty spożywcze opowiedziała dr Hanna Kowalska ze Szkoły Głównej  Gospodarstwa Wiejskiego. Aktualnie Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydziału Nauk o Żywności SGGW prowadzi badania związane z przedstawionymi zagadnieniami w ramach projektu ERA-NET SUSFOOD. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych technologii, które będą sprzyjać ochronie środowiska w całym łańcuchu żywnościowym poprzez pełne wykorzystanie owoców. Strony, które są zainteresowane tym projektem to: producenci żywności, którzy korzystają z owoców jako surowca do produkcji soków, producenci produkujący wyroby na bazie emulsji z niską zawartością tłuszczu, zupy, koktajle; ale również producenci żywności, którzy wykorzystują suszone owoce w swoich produktach (np: jogurty, płatki śniadaniowe, lody).

Ryszard Wierzchnicki

Dr Ryszard Wierzchnicki z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, przybliżył możliwości kontrolne i analityczne metod izotopów stabilnych dla badania autentyczności i pochodzenia soków owocowych i warzywnych. Przedstawił metody, które aktualnie stanowią standardy międzynarodowe ujęte w normach europejskich i w dyrektywach unijnych, ale także nowe, które przechodzą z etapu badawczego i są wdrażane już w praktykę laboratoryjną. Zaprezentował także sposoby z wykorzystaniem metod izotopowych wykrywania nieuczciwych praktyk występujących w produkcji soków.

Wieczorem wszyscy uczestnicy i goście mieli okazję do kontynuacji rozmów w kuluarach  na grillowanej kolacji przy akompaniamencie zespołu szantowego Załoga dr. Bryga. Następnego dnia dla chętnych odbył się rejs statkiem po mazurskich jeziorach.

W trakcie sympozjum dostępne były do degustacji nowości sokownicze, dzięki sponsorom: Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o.o. ,Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K.A., Quick Fresh Sp. z o.o. , Viands Sp. z o.o., oraz cydru z Warwin S.A.

Po zakończeniu sympozjum, KUPS przekazał niewykorzystane soki, nektary i napoje owocowe Domowi Dziecka Filia Nr 1 w Mrągowie.

Już dziś organizatorzy zapraszają na kolejne coroczne sympozjum, które będzie okazją do ponownego spotkania przedstawicieli całej branży sokownicznej oraz przedyskutowania w trakcie oficjalnych obrad i kuluarowych rozmów, problemów jakie napotyka na swej drodze. Będzie także okazja do podzielenia się sukcesami, których z pewnością nie zabraknieDr  oraz zastanowienia się nad wspólną strategią, aby tych sukcesów było jak najwięcej.