2063.jpg

Noworoczne Spotkanie Branży Sokowniczej

04.02.2015

Kategoria:

W dniu 2 lutego 2015 roku odbyło się kolejne już IV Noworoczne Spotkanie Branżowe KUPS w Restauracji  Villa Foksal w Warszawie.

Spotkanie poświęcone było ocenie kierunku rozwoju branży sokowniczej determinowanej przez programy pomocowe (SAPARD, SPO, PROW) oraz perspektywie dalszego rozwoju branży   z wykorzystaniem środków w ramach Programu PROW na lata 2014 – 2020 i innych środków pomocowych.

Dr Edyta Krzysztofik z KUL wygłosiła prezentację pt. „Wsparcie finansowe Unii Europejskiej w obszarze rynku przetwórstwa owoców warzyw latach 2002 – 2015”.

Pani Krzysztofik wskazała na zmiany w zasadach funkcjonowania funduszy europejskich w stosunku do wcześniejszego okresu oraz krótko scharakteryzowała planowane fundusze w nowej perspektywie finansowej w UE na lata 2014-2020.

Pośród zmian,  można wymienić między innymi:

 • większą decentralizację – więcej środków przekazanych Polsce zarządzanych będzie na poziomie regionu,
 • odejście od prostego dofinansowania inwestycji na rzecz dużych projektów innowacyjnych celem podniesienia konkurencyjności gospodarki unijnej
 • wymuszanie współpracy przemysłu z nauką w ramach dofinansowanych projektów
 • nacisk na finansowanie gospodarki niskoemisyjnej, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska.

Na lata 2014 – 2020  zaplanowano następujące programy operacyjne:

 • Program Infrastruktura i Środowisko – celem programu będzie wspieranie przyjaznej środowisku gospodarki oraz spójności terytorialnej. Realizowane będą projekty z takich obszarów jak: gospodarka niskoemisyjna, przystosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem, ochrona środowiska naturalnego, efektywność wykorzystania zasobów w sektorze środowiska, dziedzictwo kulturowe, zrównoważony transport, bezpieczeństwo energetyczne, sektor zdrowia. W ramach tego programu finansowane będą głównie duże przedsięwzięcia o zasięgu ponadregionalnym.
 • Program Inteligentny Rozwój  – celem programu będzie zwiększenie innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie współpracy między przedsiębiorstwami a sektorem nauki, innowacyjności przedsiębiorstw oraz jakości badań prowadzonych w krajowych jednostkach naukowych.
 • Program Wiedza Edukacja i Rozwój – program będzie skoncentrowany wokół problemów społecznych występujących w skali kraju takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne, ubóstwo. Realizowane będą tez działania wspierające edukację oraz sprawność i efektywność instytucji państwowych.
 • Program Polityka Cyfrowa – program ma na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym i zwiększenie dostępu do sieci szerokopasmowych. Realizowane projekty będą także związane z informatyzacją usług publicznych oraz rozwojem produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.
 • Program Polska Wschodnia – program zawiera pakiet działań skierowanych do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
 • Program  Pomoc Techniczna – jest to pakiet działań stanowiący wsparcie organizacyjne dla pozostałych realizowanych programów.
 • Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa – Program ten będzie wspierać projekty realizowane wspólnie przez podmioty polskie i zagraniczne.
 • Programy Regionalne – pakiet działań skierowanych dla konkretnych województw.

Poza tym w latach 2014-20 obowiązywać będą nowe wersje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz tzw. Programu Rybackiego

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością prof. Renata Jędrzejczak dyrektor IBPRS, prof. dr hab. Andrzej Lenart Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz prof. Katarzyna Stoś, z-ca dyrektora Instytut Żywności i Żywienia. Uczestniczyli również członkowie KUPS.

Dyskusja była bardzo ożywiona i merytoryczna, przeniosła się również do kuluarowych wieczornych rozmów. Skupiała się na możliwościach nawiązania współpracy przedsiębiorców z nauką, wsparcia branży sokowniczej wiedzą i doświadczeniem naukowym, innowacyjnymi pomysłami które można by wdrożyć / przełożyć na poprawę konkurencyjności branży.

Kategorie: