Opublikowana została lista dozwolonych oświadczeń zdrowotnych (z art. 13 rozporządzenia 1924/2006)

29.05.2012

Kategoria:

W dniu 25 maja 2012 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 136 zostało opublikowane we wszystkich wersjach językowych Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (lista dozwolonych oświadczeń zdrowotnych z art. 13 rozporządzenia 1924/2006).

Rozporządzenie wejdzie w życie po 20 dniach licząc od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym, a zacznie obowiązywać od 14 grudnia 2012 r. Do dnia 14 grudnia 2012 r. firmy spożywcze mają czas na usunięcie z oznakowania produktów spożywczych oświadczeń, których ocena Urzędu i rozpatrzenie przez Komisję zostały ukończone, czyli tzw. oświadczeń odrzuconych. Lista oświadczeń odrzuconych została opublikowana na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/nuhclaims.

Powyższe rozporządzenia znajdziecie Państwo w zakładce Legislacja/Unijne akty prawne/Substancje pomocnicze.

Kategorie: