33.jpg

Sukces XIV Międzynarodowego Sympozjum KUPS

14.09.2011

Kategoria:

W dniach 25-27 maja 2011 roku w Hotelu Zamek Ryn w Rynie odbyło się, już po raz czternasty, Międzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków. Tym razem pt. „Branża sokownicza na rynku polskim, europejskim, światowym – stan, szanse, zmiany”.
 Od wielu lat jest to najważniejsze spotkanie branży sokowniczej w Polsce. Nic więc dziwnego, że przyciąga coraz więcej gości i cieszy się rosnącym zainteresowaniem nie tylko w kraju ale i za granicą. W roku bieżącym zgromadziło około 180 przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów. O wysokim prestiżu i międzynarodowym charakterze tego spotkania niech świadczy fakt, że swoich reprezentantów zgłosiły firmy i instytucje z 10 krajów, a jako prelegentów organizatorzy zaprosili przedstawicieli Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków (AJIN), Arabskiego Stowarzyszenia Producentów Napojów, Tureckiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych oraz wielu innych uznanych reprezentantów przemysłu i nauki.


Tegoroczne obrady miały charakter wyjątkowy nie tylko ze względu na podejmowaną tematykę. Na zasłużoną emeryturę z Instytutu Ogrodnictwa odszedł wieloletni Wiceprezes Krajowej Unii Producentów Soków prof. dr hab. Witold Płocharski. Za swoją wybitną pracę i zasługi dla branży sokowniczej został uhonorowany przez organizatorów i uczestników w czasie uroczystego otwarcia sympozjum.

 Kraje Unii Europejskiej stoją przed wieloma wyzwaniami. Rosnąca konkurencja ze strony Chin i innych gospodarek wschodzących, rozbieżności pomiędzy krajami rozwiniętymi a tymi „na dorobku” na forum WTO oraz trudności wewnętrzne wynikające głównie z rozmiarów i różnorodności Wspólnoty. Efektem tych czynników jest trudność w osiągnięciu kompromisu uwzględniającego interesy narodowe wszystkich krajów członkowskich powodując brak spójności programów w ramach polityki zrównoważonego rozwoju. Te czynniki nie pozostają bez wpływu na sytuację Polskich przetwórców.

 Polska jako członek UE i ważne państwo na światowej mapie przemysłu przetwórczego chce aktywnie uczestniczyć w dokonujących się przemianach. W tym kontekście XIV Międzynarodowe Sympozjum KUSP było forum na którym szukano odpowiedzi na pytania: jak poprawić konkurencyjność Polskich firm sokowniczych na rynku globalnym? W jaką stronę powinna iść innowacyjność w przemyśle przetwórczym? Oraz jaki jest potencjał przetwórczy Polskich firm sokowniczych i jakie są potencjalne rynki zbytu ich produktów?
 Odbyło się 16 prelekcji, w czterech blokach tematycznych:
 • Wspólna Polityka Rolna.
 • Rynek soków i baza surowcowa.
 • Potencjał światowego rynku sokowniczego – szansą rozwoju polskich przedsiębiorstw.
 • Technologia i jakość w przemyśle sokowniczym.

 W pierwszym bloku analizowano Wspólną Politykę Rolną UE do roku 2020.

 Prezentacje zainaugurował Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, prof. Andrzej Kowalski, który przedstawił ekonomiczne aspekty Wspólnej Polityki Rolnej. Wskazując na przykre konsekwencje obecnego stanu rzeczy Profesor postawił pytanie: czy rosnąca ilość krajów wspólnoty w których wpływy z rynku nie pokrywają kosztów produkcji rolnej występuje pomimo istniejącego systemu dopłat, czy w jego skutek?

 W odpowiedzi na to pytanie, Rudy Van Stappen, Z-ca Dyrektora ds. Produktów Ogrodniczych, DG AGRI C2, Komisja Europejska, zaprezentował jak ma Wyglądać Wspólna Polityka Rolna UE do 2020 roku, w kontekście rynku owoców i warzyw. Reforma Rynku owoców i warzyw z 2008r. wzmocniła organizacje producenckie ale nałożyła na nie też nowe obowiązki. Dzięki temu można było uzyskać znaczące oszczędności i przeorganizować budżet. Obecnie za wcześnie jest jeszcze aby ocenić jej działanie dlatego radykalnych zmian można się spodziewać najwcześniej w roku 2013.

 Kontynuując wątek konkurencyjności Polski i Unii na rynku światowym, Polską wizję wspólnej polityki rolnej po 2013 roku w imieniu Rządu RP przedstawił Waldemar Guba, Z-ca Dyrektora ds. Analiz i Strategii, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Można dosyć ogólnie powiedzieć że zdaniem Rządu RP reforma z 2008r. jest niewystarczająca. Zmiany powinny dotyczyć zarówno zasad dystrybucji środków finansowych jak i polityki unijnej względem rolnictwa nie industrialnego oraz celów jakie stawiane są przed branżą spożywczą.

 Następny blok dotyczył omówienia polskiego rynku soków i jego bazy surowcowej

 Zarówno Kierownika Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB dr Bożena Nosecka, która omawiała sytuacja na rynku zagęszczonych soków owocowych w sezonie 2010/2011 jak i Mariusza Dziwulski, Starszy Specjalista ds. Rynków Rolnych w BGŻ, który opowiedział o zmianach zachodzących na światowym rynku zagęszczonego soku pomarańczowego wskazywali na problem dużej między sezonowej fluktuacji cen surowca jako główny czynnik obniżający konkurencyjność polskiego przetwórstwa. Na niektóre przyczyny takiego stanu rzeczy, takie jak np. gra rynkowa kontraktami terminowymi na Zagęszczony Sok Pomarańczowy i znaczenie tej gry dla cen Zagęszczonego Soku Jabłkowego, wpływ branży jest niewielki. Przed innymi natomiast, takimi jak wpływ pogody na ceny, można jednak ograniczyć. Z obserwacji prof. Eberharda Makosza z Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych wynika bowiem, że mrozy wyrządziły w tym roku pewne szkody. Ucierpiały głównie plantacje czarnych porzeczek ale lokalnie, również jabłoni, wiśni i aronii. Ponieważ przymrozki dotknęły też inne kraje, zwłaszcza Niemcy i Węgry, ilość surowca może okazać się niewystarczająca a co za tym idzie jego cena w tym roku może być wyższa. Aby uniknąć tzw. huśtawki cenowej spowodowanej brakiem wiarygodnych informacji konieczne jest lepsze prognozowanie zbiorów. Temat ten zdominował dyskusję.

 W dyskusji głos zabrali m.in. Teodozja Wasińska Dyrektor Operacyjny Agros-Nova, która ze strony przetwórców podzieliła obserwacje prof. Makosza. Niedokładne prognozy uniemożliwiają dostosowanie cyklu produkcji do ilości surowca. W przypadku kiedy mamy do czynienia z jego niedoborem, jak w tym roku, przetwórcy muszą o niego rywalizować między sobą przez co znacząco rośnie jego cena. Piotr Podoba Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy firmy Alpex, zwrócił uwagę na trudności jakie napotykają Polscy wytwórcy Zgęszczonego Soku Jabłkowego konkurujący na rynku światowym i także przychylił się do stwierdzenia, że fluktuacja cen jest czynnikiem najsilniej zniechęcającym potencjalnych kontrahentów. Członek Zarządu Agrana Juice Poland, Jarosław Dybus, poinformował o inicjatywie KUPS zbierania przez firmy danych które zostaną wykorzystane do dokonywania szacunków zbiorów. Jest to konieczne, ponieważ szacunki GUS pozostawiają wiele do życzenia. Program ten pilotuje Krajowa Unia Producentów Soków wraz z dr. Bożeną Nosecką i prof. Eberhardem Makoszem. Głos zabrał także Prezes Al Rabie Saudi Foods Company Ltd. (firmy sokowniczej z Arabii Saudyjskiej), Monther AlHarthi. Zwrócił on uwagę na możliwość agresywniejszego pozyskiwania nowych rynków zbytu, np. w krajach arabskich, przez polskie firmy. Dominował jednak temat wpływu fluktuacji między sezonowej w produkcji surowca na konkurencyjność Polski na rynku światowym. W konkluzji stwierdzono że najlepsze działania jakie można podjąć w celu zwiększenia konkurencyjności to poprawa jakości produktu i poprawa prognozowania zbiorów.

 Następny blok dotyczył potencjału światowego rynku sokowniczego oraz szans rozwoju polskich przedsiębiorstw i składał się z dwóch części:

 W pierwszej części Monika Boczek Marketing Manager, z firmy Tetra Pak, Paweł Zambrzycki, Z-ca Dyrektora Działu promocji ARR oraz Grzegorz Fracek, Prezes Zarządu, Döhler Polska zaprezentowali nowe trendy na rynku soków i napojów na świecie, w Europie i w Polsce oraz strategię promocji artykułów rolno-spożywczych. Zaproponowano spopularyzowanie na Polskim rynku nowych produktów takich jak np.: smoothis, woda kokosowa czy cydr. Zwłaszcza ten ostatni wzbudził duże zainteresowanie jako produkt który z jednej strony pozwoli zagospodarować duże ilości Zagęszczonego Soku Jabłkowego a z drugiej pozwoli konkurować w segmencie niskoalkoholowych napojów owocowych.

 W drugiej części goście z zagranicy Prezes Al Rabie Saudi Foods Company Ltd. Monther AlHarthi oraz Sekretarz Generalny, Tureckiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych, Ebru Akdag przedstawili możliwości działania Polskich przetwórców na nowych rynkach takich jak Turcja, Arabia Saudyjska czy kraje Afryki Północnej. Wszystkie prezentowały się bardzo perspektywicznie. Kraje arabskie kuszą duża, ciągle rosnąca populacją, szybko poprawiającą się siła nabywczą i małym znaczeniem ceny jako czynnika determinującego decyzje konsumenckie. Dodatkowo Polskie firmy mogą liczyć na wsparcie Arabskiego Stowarzyszenia Producentów Napojów które chce promować na swoich rynkach produkty z niższą zawartością cukru. Z kolei Turcja to nie tylko duży rynek zbytu, który dodatkowo wkrótce maże dołączyć do rynku Wspólnotowego. To także potężna baza surowcowa z rozwiniętym rolnictwem. To doskonałe połażenie geograficzne czyniące z Turcji regionalne centrum logistyczne. To wykwalifikowana i efektywna kosztowo siła robocza. Inwestycje poczynione tam teraz mogą zaprocentować w przyszłości, ponieważ Turcja ma potencjał do stania się istotnym graczem na światowym rynku soków.

 Ostatni blok dotyczył technologii i jakości w przemyśle sokowniczym oraz bezpieczeństwa produkcji.

 Kwestie legislacyjne omawiało trzech prelegentów. Jan Hermans, Sekretarz Generalny AIJN, który już po raz 12 przybył na Sympozjum KUPS, omówił aktualny stan prac legislacyjnych w UE w kontekście branży sokowniczej. Rudy Van Stappen, Z-ca Dyrektora ds. Produktów Ogrodniczych, DG AGRI C2, Komisja Europejska przedstawił zaawansowanie prac nad zmianą dyrektywy sokowej. Kazimiera Ćwiek-Ludwicka, Kierownik Pracowni Badania Wyrobów do Kontaktu z Żywnością, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH przedstawiła natomiast nowe regulacje prawne UE dotyczące materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

 Bezpieczeństwa produkcji pod kątem polityki pestycydowej i problemu pozostałości środków ochrony roślin temat przedstawił prof. Remigiusz Olszak, Kierownik Zakładu Ochrony Roślin Sadowniczych przy Instytutcie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Mimo wielu zastrzeżeń kierowanych pod adresem chemicznych środków ochrony roślin ich prawidłowe stosowanie nie powinno stanowić zagrożenia. Producenci płodów rolnych, którzy nie przestrzegają zasad dobrej praktyki ochrony roślin muszą i będą z rynku eliminowani, zarówno poprzez działania administracyjne jak i poprzez normalne mechanizmy rynkowe.

 Z kolei pod kątem innowacji i technologii produkcji zagadnienie omówił Tim Briggs, Marketing Manager z John Bean Technologies. Przedstawił nowy koncept ReadyGo wdrażany właśnie przez JBT.

 Swoje rozwiązanie technologiczne miały też okazje zaprezentować firmy WOB “Beczkopol” Sp. z o.o., Keaser Kompressoren Sp. z o.o.Intertek Poland Sp. z o.o., Pall Poland Sp. z o.o., Electtric 80 Sp. z o.o., Falken Trade Polska Sp. z o.o., IPI s.r.l.

 Po zakończeniu sympozjum, KUPS w porozumieniu z uczestnikami przekazał znaczą ilość soków, nektarów i napojów owocowych Domowi dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Mrągowie, za co otrzymał wkruszający list z podziękowaniami od dzieci.

1307695006

Rudy van der Stappen – DG AGRI C2, Komisja Europejska

1307695023

Uczestnicy Sympozjum

1307695038

Uroczysta kolacja

1309161581

Dyskusja. Od lewej: Andrzej Kowalski, Rudy van der Stappen, Waldemar Guba, Kazimierz Kujawa

Kategorie: