1310.jpg

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, 12 grudnia 2012 roku

17.01.2013

Kategoria:

W dniu 12 grudnia 2012 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

W pierwszej części spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Sytuacja na rynku soków zagęszczonych”. Dr Nosecka rzeczowo omówiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców na świecie. Jej wystąpienie było dogłębną analizą sytuacji branży sokowniczej.

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył Piotr Trojanowicz (Sokpol – Koncentraty Sp. z o.o.). Główne działania Stowarzyszenia KUPS w roku 2012 na rzecz branży sokowniczej przedstawił w sprawozdaniu Prezes KUPS Julian Pawlak:

1. Bieżące konsultacje na forum krajowym z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektów rozporządzeń wdrażających Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/WE z dnia 19 kwietnia 2012 zmieniająca Dyrektywę Rady  2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dyrektywa Sokowa) do prawodawstwa krajowego:

a)      Rozporządzenia MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

b)      Rozporządzenia MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków  spożywczych

c)       Rozporządzenia MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno – spożywczych lub artykułów rolno – spożywczych bez opakowań

2. Rozpoczęcie konsultacji na forum krajowym (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskie Stronnictwo Ludowe, Rada Gospodarki Żywnościowej, Kluby Parlamentarne, Sejmowa Komisja Zdrowia, Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, GIS, GIJHARS, Federacja Konsumentów, organizacje branżowe, sadownicze i rolnicze) projektu PSL zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (projekt poselski). Projekt ten wyklucza część owoców i soków z dopuszczenia do sprzedaży w sklepikach szkolnych.

3. Aktywna współpraca z AIJN w zakresie opracowania wymagań jakościowych dla soków warzywnych i owocowo – warzywnych. Wymaganie te zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie AIJN  w dniu 5 grudnia 2012 roku.      

4. Zakończenie w czerwcu 2012r. drugiej edycji kampanii edukacyjnej w szkole rozszerzonej o działania PR pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku II” realizowanej roku szkolnym 2011/2012 dofinansowanej ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz wszystkich członków KUPS. W ramach projektu przeprowadzono kampanię edukacyjną w szkołach zakończoną konkursem pt. „Piję sok przez cały rok”, przygotowano materiały dla dzieci, rodziców i nauczycieli w tym scenariusze dla nauczycieli przeprowadzenia lekcji mającej na celu promocję spożywania owoców,  warzyw i soków. Dodatkowo zorganizowano I Ogólnopolski Dzień Sok, przygotowano stronę internetową – www.5porcjiwszkole.pl, odświeżono stronę www.kups.org.pl z podziałem na sekcje dla branży i konsumentów, przygotowano film edukacyjny pt. „Sok, czyli owoc w płynie” oraz zrealizowano szereg działań PR.

5. Bieżąca realizacja programu promocyjno – informacyjnego, realizowanego z wykorzystaniem środków pomocowych UE w ramach WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku” oraz dofinansowaniem z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz firmy Tymbark. Program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” jest 3-letnim programem o łącznym budżecie 4 mln euro, prowadzonym równolegle na rynku polskim i rumuńskim w latach 2011- 2014. W pierwszym roku projektowym przygotowano spoty reklamowe dla dzieci i rodziców, emitowano reklamy telewizyjne, prasowe oraz internetowe, przygotowane stronę internetową na obu rynkach, zorganizowano konferencje prasowe inaugurujące kampanię,  prowadzone są bieżące działania PR.

6. Organizacja XV edycji międzynarodowego sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) pt. „Strategia branży sokowniczej na trudne czasy” (w dniach 23-25 maja 2012 w Zakopanem). Najważniejsze spotkanie branży sokowniczej w Polsce zgromadziło ponad 180 przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów z 8 krajów w tym 19 prelegentów, aby przedyskutować sytuację branży sokowniczej w dobie kryzysu gospodarczego na świecie.

XV Międzynarodowe Sympozjum KUPS zaszczycił swoją obecnością Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Sympozjum zostało objęte honorowym patronatem przez Pana Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronatami medialnymi zostały redakcje: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, Hasło Ogrodnicze, Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD, Agro Industry, Fresh & Cool Market, Sad Nowoczesny, Owoce Warzywa Kwiaty.

7. Organizacja warsztatów szkoleniowych pt. „Zmieniające się przepisy w zakresie jakości i znakowania produktów spożywczych” w dniu 28 marca 2012 roku. Warsztaty zorganizowane w wąskim gronie uczestników pozwoliły m.in. na dogłębne zbadanie tematyki, bezpośrednią wymianę uwag i wątpliwości z prelegentami, którzy uczestniczyli w pracach uzgodnieniowych w grupach roboczych Komisji Europejskiej.

8. Aktywna praca zespołów i grup roboczych:

a. Zespół ds. opracowania procedur oceny komunikatów w reklamie i innych działań reklamowych.

b. Grupa robocza ds. strategii branży w celu opracowania strategii długo– i krótkoterminowej promocji branży sokownicznej.

c. Grupa robocza ds. znakowania i opracowania wymagań jakościowych dla soków warzywnych i owocowo – warzywnych.

Pan dr Romuald Ozimek Przewodniczący Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) – jednostki działającej w ramach Stowarzyszenia KUPS, przedstawił główne działania Sekcji w 2012 r. Jednym z najważniejszych na przyszłość celów SK jest głęboka analiza procesów zachodzących w krajowym sadownictwie i zabezpieczenie przyszłej bazy surowcowej. Jest to jeden z lepszych sezonów dla producentów zagęszczonych soków. W kolejnym roku skupi się na analizie procesów zachodzących w krajowym sadownictwie i zabezpieczenie przyszłej bazy surowcowej oraz wypracowaniu wiarygodnej metody prognozowania zbiorów owoców.

Przewodniczący Zespołu Technicznego Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) prof. Witold Płocharski przedstawił aktywność DSK w obszarze kontroli jakości i autentyczności soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw.

Mamy nadzieję, że dalsze prace i działania Stowarzyszenia KUPS będą wpływały pozytywnie na rozwój branży sokowniczej oraz sprzyjały współpracy i integracji.

Posiedzenie zakończono życzeniami pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2013 składanych zarówno oficjalnie jak i personalnie w kuluarach podczas wigilijnego poczęstunku.

 

Kategorie: