307.jpg

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków w dniu 15.06.2011

14.09.2011

Kategoria:

Jak każdego roku, w dniu 15 czerwca, w siedzibie IBPRS w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych, członkowie instytucji naukowych (IBPRS, IERiGŻ, ISK), członkowie honorowi Stowarzyszenia KUPS oraz zaproszeni goście.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt jednogłośnego przyjęcia poszczególnych sprawozdań w tym sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium za 2010 r.
 Stowarzyszenie KUPS było bardzo aktywne w obszarze działań z  dziedziny legislacji, współpracy z jednostkami administracji państwowej, współpracy z organizacjami branżowymi, działań w zakresie promocji i edukacji oraz działalności promocyjno – informacyjnej.
 Pan Julian Pawlak, prezes zarządu KUPS zwracał uwagę że jednym z ważniejszych, pozytywnych efektów działalności KUPS jest postępująca integracja środowiska, co owocuje możliwością podejmowania wspólnych działań, a także stopniowy postęp we współpracy producentów soków z sadownikami.
 Ważne, pozytywne efekty przyniosła realizacja kampanii edukacyjnej w szkołach realizowanej w roku szkolnym 2010/2011. Było nią objęte ponad 4100 szkół, tj. ok. 300 tys. dzieci. Ta i inne kampanie promujące spożycie owoców, warzyw i soków, realizowane przy wsparciu z funduszy unijnych, przyniosły znaczny wzrost świadomości społeczeństwa na temat roli tych produktów w diecie i przyczyniły się do wzrostu ich spożycia. Dzięki przygotowaniu i złożeniu przez KUPS wniosku do UE/ARR dotyczącego programu promocyjno-informacyjnego, możliwe będzie kontynuowanie programu „5 porcji warzyw, owoców i soków” na przestrzeni kolejnych trzech lat. Program o łącznym budżecie 4 mln EUR netto będzie prowadzony równolegle na rynku polskim i rumuńskim, a fundusze uzyskane z UE mają pochodzić z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.
 Niezmiernie aktywnie działają dwie samodzielne jednostki KUPS – Sekcja Producentów Soków (SK) pod przewodnictwem pana Jarosława Dybusa (Agrana Poland Juice) w dziedzinie integracji przetwórców z producentami oraz Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) pod przewodnictwem pani Bożeny Pniak – Buły (Sokpol) w zakresie poprawy jakości soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw.
 Zespół ds. monitorowania i prognozowania rynku owoców i warzyw oraz rynku soków zagęszczonych i pitnych kierowany przez dr Bożenę Nosecką (IERiGŻ-PIB) skupia wybitnych specjalistów, m.in. prof. dr hab. Eberharda Makosza i prof. dr hab. Augustyna Mikę oraz dr. Andrzeja Holewińskiego. Dotychczas prognozowanie zbiorów, tak istotne dla właściwego planowania produkcji przez zakłady przetwórcze, dokonywane było indywidualnie przez członków zespołu. Obecnie zespół proponuje znaczne udoskonalenie systemu, które ma polegać na ścisłej współpracy z wszystkimi chętnymi zakładami przetwórczymi, które wg jednolitej metodyki dokonywać będą ocen przebiegu wegetacji na określonych obszarach, z których pozyskują surowiec. Uzyskane w ten sposób dane umożliwią znacznie precyzyjniejsze szacowanie przyszłych zbiorów.

1309265752
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
1309265773
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

Kategorie: