Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków w dniu 15.12.1010

14.09.2011

Kategoria:

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) odbyło się 15 grudnia 2010 roku w Warszawie. Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych, członkowie instytucji naukowych (IBPRS, IERiGŻ, ISK), członkowie honorowi Stowarzyszenia KUPS oraz zaproszeni goście.

W pierwszej części spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Sytuacja na rynku soków zagęszczonych”. Dr Nosecka omówiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców w Polsce. Prezentacja dr Noseckiej była analizą sytuacji na rynku zagęszczonego soku jabłkowego w kraju i na świecie, dostarczając wiele informacji w szczególności o rynku USA, Chin i UE-27.
 Walne Zgromadzenie Członków KUPS zaszczycił pan Idwin Bouman, nowy przewodniczący Europejskiego Systemu Kontroli Jakości soków i nektarów EQCS (European Quality Control System), którego DSK jest członkiem od 2004 roku. Zaprezentował strukturę oraz zasady działania EQCS, które w latach 2008-2010 przechodziło głęboką restrukturyzację mającą na celu umożliwienie podejmowania decyzji w sposób demokratyczny i bardziej przejrzysty. P. Bouman przybliżył również plany organizacji na najbliższe lata. Głównym celem EQCS jest zapewnienie warunków uczciwej konkurencji na rynku, podniesienie jakości produktów, usług oraz jednoznacznego znakowania zgodnego z wymaganiami w UE, zapewnienie dobrego wizerunku produktów całego przemysłu sokowniczego w opinii społeczeństwa oraz ochrona interesów producentów soków i nektarów poprzez zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

 Oficjalną część Walnego Zgromadzenia Członków KUPS poprowadził Piotr Trojanowicz, członek Zarządu KUPS. Prezes Stowarzyszenia Julian Pawlak przedstawił najważniejsze działania KUPS w ostatnim roku, do których zaliczyć należy:
 1. Bieżące konsultacje na forum międzynarodowym (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Soków) oraz krajowym (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) licznych projektów zmian Dyrektywy Sokowej oraz Rozporządzenia w sprawie dodatków do żywności.
 2. Zakończenie w październiku br. 2-letniej kampanii społecznej pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku” dofinansowanej ze środków UE. Pozostałe środki zostały pozyskane od członków KUPS – głównie firmy Tymbark oraz Coca Cola i Tetra Pak. Podsumowanie efektów kampanii przedstawiono na konferencji prasowej w dniu 23 września 2010 w Villi Foksal w Warszawie. Podczas konferencji przypomniano działania, jakimi Stowarzyszenie KUPS starało się w ciągu ostatnich 2 lat zwiększać świadomości Polaków dot. zagadnień zdrowej diety. Dziennikarze poznali efekty programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”:
  o 47% wzrost znajomości kampanii promującej warzywa, owoców i soki
  o 10% wzrost świadomości czym jest porcja owoców lub warzyw
  o 10% wzrost świadomości, że można zastąpić porcję owoców sokiem,
  o 5% wzrost spożycia owoców i ich przetworów w Polsce w roku 2009 z w porównaniu z 2008 (pomimo spadku zbiorów),
  o 3,6% wzrost spożycia soków i nektarów w Polsce w roku 2009 z w porównaniu z 2008.

 3. Rozpoczęcie rocznej kampanii edukacyjnej w szkole pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku” finansowanej ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, która potrwa do czerwca 2011 roku i jest kontynuacją 2 letniego programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Koszty niekwalifikowane zostaną sfinansowane przez pozyskanych sponsorów z pośród członków KUPS (Tymbark i Tetra Pak). W ramach projektu przygotowano stronę internetową – www.5porcjiwszkole.pl, materiały dla dzieci, nauczycieli i rodziców. W planach jest również konkurs na plakat promujący program. Wysłane zostały również materiały tj. scenariusze dla nauczycieli przeprowadzenia lekcji mającej na celu promocję spożywania owoców, warzyw i soków.
 4. Przygotowanie i złożenie wniosku do UE/ARR dot. kontynuacji programu promocyjno – informacyjnego, realizowanego z wykorzystaniem środków pomocowych UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej “Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Program będzie 3-letnim programem o łącznym budżecie 4 mln euro i będzie obejmował szereg spójnych działań ATL, BTL oraz PR równolegle na rynku polskim i rumuńskim.
 5. Organizacja XIII edycji międzynarodowego sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) pt. „Globalizacja szansą branży sokowniczej? 6 lat przemysłu warzywno – owocowego na Wspólnym Rynku” (w dniach 12-14 maja 2010 w Białowieży). Najważniejsze spotkanie branży sokowniczej w Polsce zgromadziło ponad 160 przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów z  9 krajów w tym 20 prelegentów, aby zastanowić się jak musi zmienić się polski przetwórca i producent surowca aby przetrwać na konkurencyjnym globalnym rynku.
 6. Współorganizacja konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) oraz Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw w Lublinie (25 maja 2010 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą). Przedstawiciele Stowarzyszenia KUPS omówili bieżące problemy branży sokowniczej, proponowane działania odnośnie wypracowywania i zacieśniania współpracy producentów zagęszczonych soków owocowych z producentami mrożonych owoców i warzyw oraz aktywność KUPS na rzecz przetwórców, w szczególności szerokie działania promocyjne owoców, warzyw i wyrobów sokowniczych.
 7. Poddanie się audytowi potwierdzającego zgodność z wymaganiami unijnymi Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) przez niezależnych auditorów EQCS (16 listopada 2010 r.). Auditorzy wyrazili uznanie dla skuteczności oraz postępu zmian, które zaszły w systemie DSK ( jednostki działającej w ramach KUPS) oraz zgodności z wymaganiami statutu Europejskiego Systemu Kontroli Jakości soków i nektarów.
 8. Współorganizacja panelu dyskusyjnego pt. „Globalizacja – szansa rozwoju czy zagrożeniem dla branży owocowo-warzywnej? – Identyfikacja problemów w sprzedaży produktów branży owocowo-warzywnej na rynku zagranicznym i krajowym” podczas międzynarodowych targów spożywczych POLAGRA-FOOD w dniu 13 września 2010 r. w Poznaniu. Panel już po raz jedenasty został zorganizowany przez Redakcję miesięcznika „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, Krajową Radę Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw przy SITSpoż. oraz od kilku lat Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). W roku bieżącym po raz pierwszy do grona organizatorów dołączyło Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych.
 9. Aktywna praca zespołów i grup roboczych:
 a. Zespół ds. opracowania procedur oceny komunikatów w reklamie i innych działań reklamowych – trwają zaawansowane prace na opracowaniem procedury pod roboczym tytułem „Zasady postępowania w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących reklamy soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw”.
 b. Grupa robocza ds. strategii branży w celu opracowania strategii długo– i krótkoterminowej promocji branży sokownicznej.
 c. Grupa robocza ds. znakowania i opracowania wymagań jakościowych dla soków warzywnych i owocowo – warzywnych.


 Przewodniczący Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) – jednostki działającej w ramach Stowarzyszenia KUPS, pan Jarosław Dybus przedstawił główne działania Sekcji w 2010 r., do których zaliczyć należy m.in.:
 1. Bieżące analizowanie sytuacji na krajowym i światowym rynku zagęszczonych soków owocowych;
 2. Bieżące informowanie o przebiegu wegetacji na plantacjach oraz na analiza dostępnych danych dotyczących prognoz zbiorów owoców i sytuacji na rynkach zagranicznych. Rozpoczęcie prac nad wypracowaniem procedury prognozowania, która pozwoli z większą dokładnością szacować zbiory przed sezonem;
 3. Uczestnictwo w spotkaniach i dyskusjach nt. znalezienia systemowych rozwiązań poprawiających konkurencyjność polskiej branży owocowo – warzywnej m.in. z sadownikami i producentami mrożonek w trakcie panelu na Targach Polagra Food w Poznaniu, Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych w Grójcu, z grupą Zakupową Energii Elektrycznej przy Stowarzyszeniu Przetwórców Owoców i Warzyw w Lublinie oraz z Komitetem ds. Owoców i Warzyw przy RGŻ.
 4. Opracowanie elektronicznego Systemu Ewidencjonowania Produkcji i Magazynowania Przetworów Owocowo – Warzywnych (EPiM POW) i zaproszenie wszystkich chętnych do powszechnego uczestnictwa przedsiębiorstw w tym systemie, pozwalającym oceniać na bieżąco wielkość produkcji. W przyszłych latach celem jest wdrożenie powyższego systemu do powszechnego stosowania.

 Jednym z najważniejszych na przyszłość celem SK jest głęboka analiza procesów zachodzących w krajowym sadownictwie i zabezpieczenie przyszłej bazy surowcowej. Oczywiście ocena sytuacji nie może się odbywać w oderwaniu od uwarunkowań rynku światowego, który ma olbrzymie znaczenie dla zagęszczonych soków, z uwagi iż są one w przeważającej części eksportowane poza granice naszego kraju (w niektórych asortymentach ponad 80%).


 Przewodnicząca Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) pani Bożena Pniak – Buła przedstawiła aktywność DSK w obszarze:
 1. Kontroli jakości i autentyczności soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw – w roku 2010 przeprowadzono 6 auditów oraz poddano ocenie ponad 70 próbek wyrobów sokowniczych, które w znakomitej większości spełniają wymagania;
 2. Oceny znakowania soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw – z uwagi na potrzebę uregulowania przepisów legislacyjnych w tym znakowania, soków i nektarów warzywnych i owocowo – warzywnych powołano grupę roboczą ds. Technologicznych i Znakowania soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo – warzywnych.
 3. Uczciwej konkurencji – skierowano szereg pism i wniosków do jednostek kontroli i instytucji opiniotwórczych celem uzyskania stanowisk w kwestiach niejednoznacznych lub wymagających dodatkowego zaopiniowania niezależnych jednostek.

 Przewodnicząca DSK podkreśliła, że wszystkie działania DSK służą zwiększeniu zaufania konsumentów do produktów sokowniczych, a przez to i umocnieniu pozycji całej branży na rynku. W planach DSK jest powszechne wykorzystywanie najnowszych profesjonalnych badań oceny jakości i autentyczności soków oraz zachęcenie wszystkich producentów do członkostwa w DSK.

 Mamy nadzieję, że dalsze prace i działania Stowarzyszenia KUPS będą wpływały pozytywnie na rozwój branży owocowo – warzywnej oraz sprzyjały współpracy i integracji. Posiedzenie zakończono życzeniami pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2011 składanych zarówno oficjalnie jak i personalnie w kuluarach podczas wigilijnego poczęstunku.

1293711835
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia
1293712152
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

Kategorie: