1078.jpg

Walne Zgromadzenie KUPS 12 grudnia 2011 roku

02.01.2012

Kategoria:

W dniu 12 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Przybyli na nie członkowie Stowarzyszenia – producenci soków zagęszczonych, producenci soków pitnych, nektarów oraz napojów z owoców i warzyw, producenci opakowań, maszyn i urządzeń do produkcji soków, przedstawiciele firm handlowych oraz członkowie z instytucji naukowych (IBPRS, IERGiŻ, IO).

W pierwszej części spotkania dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiko Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB wygłosiła referat pt.: „Sytuacja na rynku soków zagęszczonych”. Dr Nosecka rzeczowo omówiła dynamikę cen soków zagęszczonych oraz dane dotyczące produkcji i zagospodarowania owoców na świecie. Jej wystąpienie było dogłębną analizą sytuacji branży sokowniczej.

Oficjalnej części Walnego Zgromadzenia Członków KUPS przewodniczył Piotr Trojanowicz (Sokpol – Koncentraty Sp. z o.o.). Informację Zarządu KUPS przedstawił prezes Zarządu KUPS Julian Pawlak. Główne działania Stowarzyszenia KUPS w roku 2011 na rzecz branży sokowniczej, to:

1. Bieżące konsultacje na forum międzynarodowym (AIJN) oraz krajowym (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) projektów zmian dot. Dyrektywy Sokowej oraz Rozporządzeń w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

2. Zakończenie w czerwcu 2011r. kampanii edukacyjnej w szkole pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku” sfinansowanej ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz sponsorów (firmy z Grupy Maspex, Tetra Pak Sp. z o.o.).

3. Rozpoczęcie we wrześniu 2011r. drugiej edycji kampanii edukacyjnej w szkole pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku II” dofinansowanej z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz ze środków przekazanych przez członków Stowarzyszenia KUPS. Kampanię rozszerzono o działania Public Relation.

4. Rozpoczęcie w październiku 2011r. kontynuacji programu promocyjno – informacyjnego, realizowanego z wykorzystaniem środków pomocowych UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej “Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. Kampania pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku” jest realizowana na rynku polskim i rumuńskim. Wkład własny oraz koszty niekwalifikowane są dofinansowanie z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz dotacji z firm z Grupy Maspex.

5. Organizacja XIV edycji międzynarodowego sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) pt. „Branża sokownicza na rynku polski, europejskim i światowym – stan, szanse i zmiany” (w dniach 25-27 maja 2011 w Rynie). Najważniejsze spotkanie branży sokowniczej w Polsce zgromadziło ponad 180 przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów z 10 krajów w tym 17 prelegentów, aby przedyskutować konkurencyjność polskich firm na rynku światowym oraz przedyskutować kierunki innowacyjności w przemyśle przetwórczym.

6. Organizacja dwóch warsztatów szkoleniowych pt. „Zmiany przepisów emisji gazów cieplarnianych” w dniu 19 kwietnia 2011 roku oraz warsztatów szkoleniowych pt. „Zmiany przepisów znakowania w zakresie środków spożywczych” w dniu 14 września 2011 roku. Warsztaty zorganizowane w wąskim gronie uczestników pozwoliły m.in. na dogłębne zbadanie tematyki, bezpośrednią relację z prelegentami.

7. Aktywna praca zespołów i grup roboczych:

a. Zespół ds. opracowania procedur oceny komunikatów w reklamie i innych działań reklamowych – trwają zaawansowane prace na opracowaniem procedury pod roboczym tytułem „Zasady postępowania w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących reklamy soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw”.

b. Grupa robocza ds. strategii branży w celu opracowania strategii długo– i krótkoterminowej promocji branży sokownicznej.

c. Grupa robocza ds. znakowania i opracowania wymagań jakościowych dla soków warzywnych i owocowo – warzywnych.

Pan Romuald Ozimek Przewodniczący Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK) – jednostki działającej w ramach Stowarzyszenia KUPS, przedstawił główne działania Sekcji w 2011 r. , Jednym z najważniejszych na przyszłość celów SK jest głęboka analiza procesów zachodzących w krajowym sadownictwie i zabezpieczenie przyszłej bazy surowcowej. Oczywiście ocena sytuacji nie może się odbywać w oderwaniu od uwarunkowań rynku światowego, który ma olbrzymie znaczenie dla zagęszczonych soków, z uwagi iż są one w przeważającej części eksportowane poza granice naszego kraju (w niektórych asortymentach ponad 80%).

Przewodnicząca Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK) pani Bożena Pniak – Buła przedstawiła aktywność DSK w obszarze kontroli jakości i autentyczności soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw.

Na uwagę zasługuje udział DSK w europejskiej kampanii badania soków pomarańczowych (Wide UE Orange Juice Campaign 2011) organizowanej przez EQCS (European Fruit Juice Control System) przy współpracy z SGF Service Plus GmbH oraz polskimi laboratoriami (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego w Warszawie, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach). W ramach projektu pobrano losowo z rynków unijnych 260 próbek soków pomarańczowych, w tym 206 próbek soków z soków zagęszczonych, 53 próbki soków otrzymanych nie z soków zagęszczonych oraz jeden napój pomarańczowy, w tym DSK pobrało losowo z rynku 20 próbek soków pomarańczowych. Wyniki badań udowodniły, że jakość soków pomarańczowych z Polski znacznie przewyższają średnią unijną. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni i zadowolenie, że mały wkład w ten sukces wniósł również Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK).

Na uwagę zasługuje praca Grupy Roboczej KUPS ds. znakowania i opracowania wymagań jakościowych dla soków warzywnych i owocowo – warzywnych, która podczas swoich posiedzeń wypracowywała definicję oraz wymagania jakościowe soków, nektarów warzywnych i owocowo-warzywnych. Przygotowano również opinie do propozycji wytycznych AIJN odnośnie soków i nektarów warzywnych

Mamy nadzieję, że dalsze prace i działania Stowarzyszenia KUPS będą wpływały pozytywnie na rozwój branży owocowo – warzywnej oraz sprzyjały współpracy i integracji.

Posiedzenie zakończono życzeniami pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2012 składanych zarówno oficjalnie jak i personalnie w kuluarach podczas wigilijnego poczęstunku.

Kategorie: