Sok to bogactwo witamin, soli mineralnych i innych składników odzywczych – regulamin konkursu dla blogerów

22.05.2015

Kategoria:

§1

1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu “Sok to bogactwo witamin, substancji odżywczych i minerałów (zwanego dalej Konkursem).

2.     Motywem przewodnim konkursu jest szklanka pasteryzowanego soku jako porcja warzyw lub owoców do śniadania.

3.     Konkurs realizowany jest z okazji „Dnia Soku” obchodzonego w dniu 30 maja.


§2
1. Organizatorem Konkursu jest: Krajowa Unia Producentów Soków; ul. Rakowiecka 36 lok. 340;
02-532 Warszawa; NIP
5252298409; KRS 0000205017

2. Każda osoba biorąca udział w konkursie i przesyłająca zgłoszenie konkursowe zwana jest w dalszej części Regulaminu Uczestnikiem.


§3
1. Konkurs trwa od dnia 25 maja 2015 r. do dnia 26 czerwca 2015 r do godz. 19.00.
2. Wy
łonienie zwycięzców nastąpi do 30 czerwca 2015 r.

§4
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna prowadząca bloga, zamieszkująca na tere
nie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie.
3. W konkursie nie mog
ą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5
1. Aby wzi
ąć udział w konkursie, należy w trakcie jego trwania opublikować na swoim blogu propozycję pożywnego i zdrowego śniadania, do samodzielnego wykonania w domu.

2. Zgłoszenie będzie uznane jako ważne w sytuacji, gdy:

a) śniadanie będzie można wykonać w czasie nie dłuższym niż 300 sekund,

b) elementem śniadania będzie szklanka soku (pasteryzowanego – dostępnego w kartonach lub butelkach),

c) post nie będzie prezentował konkretnych marek soku, a jedynie będzie prezentował sam sok w kontekście elementu śniadania.

3.  Link do opublikowanego postu należy przesłać mailem do Organizatora na adres: , z podaniem danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (dla celów wydania ewentualnej nagrody), telefon, e-mail.

4. Zgłaszając propozycję szybkiego, ale pożywnego i zdrowego śniadania do konkursu Uczestnik oświadcza, że jest twórcą propozycji oraz że nie narusza ona praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. W przypadku utrwalenia na zdjęciach z propozycją śniadania osób trzecich, Uczestnik konkursu oświadcza, że wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony udzieliły swojej zgody na umieszczenie ich wizerunku w poście i zgłoszeniu do konkursu.

5. Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie zgłoszonej przez niego propozycji szybkiego, ale pożywnego i zdrowego śniadania wraz z ewentualnymi zdjęciami, grafiką, rysunkami, filmem lub inną formą prezentacji propozycji śniadania, na stronie www.kups.org.pl/5 porcji w zakładce aktualności. Prawo do prezentowania na ww. stronie www propozycji śniadania nie ma ograniczeń czasowych.

6.Organizator konkursu informuje, że wyrażenie zgody na opublikowanie zgłoszenia konkursowego na ww. stronie internetowej jest warunkiem udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zamieszczenie zgłoszenia konkursowego na ww. stronie internetowej, nie może  brać udziału w Konkursie.

7. Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zgłoszeń.

8. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.


§6
1. Nagrod
ą główną w konkursie jest możliwość udziału w programie Dzień Dobry TVN, w kąciku kulinarnym prowadzonym przez Andrzeja Polana i Katarzynę Glinkę oraz zaprezentowanie swojej propozycji szybkiego, ale pożywnego i zdrowego śniadania, którego elementem jest szklanka soku.

2. Termin nagrania zostanie ustalony z udziałem stacji TVN, jednak nie odbędzie się ono wcześniej niż we wrześniu 2015 r.

3. Organizator pokryje koszty podróży zwycięzcy na nagranie (podróż samochodem, pociągiem bądź autokarem w obie strony) oraz, jeżeli będzie to konieczne, koszt noclegu w Warszawie.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny oraz nie może zostać przeniesiona na osoby trzecie.

5. Zwycięzcę konkursu wyłoni jury w składzie: przedstawiciele Organizatora, przedstawiciel TVN, Katarzyna Glinka oraz Andrzej Polan, w oparciu o kryteria: kreatywność, estetyka, pomysłowość.
5. Wyniki konkursu zostan
ą opublikowane na stronie www.kups.org.pl/5 porcji w zakładce aktualności.

6. Dodatkowo Organizator poinformuje drogą mailową autora zwycięskiego postu o wyborze jego propozycji.

§7

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (KUPS, ul. Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa) lub na adres mailowy: .

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dniu od daty ich zgłoszenia.

3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji drogą pocztową listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji. List lub wiadomość e-mail wysyłane będą w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Kategorie: