Baza wiedzy
Baza wiedzy > Doniesienia naukowe > Owoce, warzywa, soki – ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze Cz.5. Spożycie składników odżywczych w owocach, warzywach i przetworach z owoców i warzyw

Owoce, warzywa, soki – ich kaloryczność i wartość odżywcza na tle zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze Cz.5. Spożycie składników odżywczych w owocach, warzywach i przetworach z owoców i warzyw

10.07.2013

, prof. dr hab. Witold Płocharski1, dr inż. Jarosław Markowski1, dr Bożena Nosecka2 , dr Urszula Pytasz3 , dr inż. Krzysztof Rutkowski1, dr inż. Katarzyna Stoś4

1Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice; 2Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Warszawa 3Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, 4Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 

W wielu publikacjach naukowych wskazuje się na korzystną rolę spożycia owoców, warzyw i ich przetworów w prewencji przewlekłych chorób. Naukowcy są zgodni, że zwiększona konsumpcja tych produktów jest korzystna dla zdrowia, pomimo że efekty nie zawsze dają się wyjaśnić na podstawie zawartości składników odżywczych. Uważa się, że owoce i warzywa oraz ich przetwory powinny być składnikiem przynajmniej 3 posiłków dziennie każdej zrównoważonej diety. W pracy dokonano analizy spożycia wybranych składników odżywczych w Polsce, przypadających średnio na mieszkańca. Najkorzystniejszy jest bilans dla kwasu askorbinowego (witaminy C), który mniej więcej w równych ilościach jest spożywany w owocach, jak i warzywach. Również soki są lepszym niż warzywa źródłem miedzi i manganu, a warzywa dostarczają więcej potasu, folianów, betakarotenu i witaminy K. Wskazano korzystne, inne niż owoce i warzywa, źródła zaopatrzenia w składniki mineralne i witaminy. Z punktu widzenia zdrowia publicznego, biorąc pod uwagę wysoka gęstość odżywczą przy niskiej gęstości energetycznej warzyw i owoców celowe byłoby nawet dwukrotne zwiększenie konsumpcji tej kategorii produktów w Polsce w stosunku do obecnego poziomu.

Czynniki sprzyjające konsumpcji owoców i warzyw

W wielu publikacjach, w tym pracach przeglądowych i opracowaniach WHO oraz ekspertów unijnych podaje się, że istnieje zależność pomiędzy występowaniem przewlekłych chorób, takich jak choroby układu sercowo-naczyniowego, niektórych form raka czy cukrzycy typu drugiego a konsumpcją owoców i warzyw. Jednakże Dauchet i in. w swoim krytycznym opracowaniu podają, że większość wniosków była wciągana na podstawie obserwacyjnych badań epidemiologicznych i że nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy konsumpcją tej kategorii produktów a wymienionymi chorobami. Autorzy ci są zdania, że jedynym bezsprzecznie udowodnionym w badaniach obserwacyjnych populacji i testach klinicznych efektem konsumpcji owoców i warzyw było obniżenie ciśnienia krwi i cholesterolu LDL.

Źródło: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywnym numer 4/2013

Pełna treść artykułu w poniższym pliku.