Branża

Cele DSK

Z uwagi na fakt, iż egzekwowanie przepisów prawa żywnościowego przez państwowe instytucje kontrolne jest mało efektywane, uczciwość w handlu produktami przemysłu sokowniczego musi być zapewnione poprzez samokontrolę przemysłową.

Głównym celem DSK jest spełnienie wymagań klienta.

  • Zapewnienie uczciwej, równej konkurencji na rynku soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw.
  • Ochrona wizerunku polskiego przemysłu sokowniczego i jego produktów.
  • Działalność w zakresie upowszechniania, kontrolowania, egzekwowania i respektowania w produkcji soków, nektarów i napojów aktualnych przepisów prawnych oraz dokumentów technicznych: krajowych i Unii Europejskiej, w tym Kodeksu Praktyki AIJN.
  • Zabezpieczenie producentów surowców i wyrobów gotowych przed nieuczciwą konkurencją wynikającą z nieprzestrzegania przyjętych standardów jakościowych.
  • Tworzenie warunków umożliwiających wczesne ostrzeganie o wykrywanych fałszerstwach soków, nektarów i napojów jako formy ochrony przed nieuczciwą konkurencją.
  • Ochrona producentów przed nieuzasadnionymi atakami dotyczącymi jakości produktów.
  • Poprawa jakości soków, nektarów i napojów.
  • Współpraca z urzędowymi instytucjami kontrolnymi i legislacyjnymi w zakresie jakości soków, nektarów i napojów.
  • Promocja Systemu i jego uczestników w środowiskach producentów, handlowców i konsumentów.

Ponadto Dobrowolny System Kontroli (DSK) ma pomóc w spełnieniu wciąż rosnących oczekiwań jakościowych ze strony handlu i konsumentów i przyczyniać się do tego, by uchronić branżę soków owocowych przed szkodliwymi skandalami.