Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Bardzo dobre wyniki polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w pierwszym półroczu 2021 r.

Bardzo dobre wyniki polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w pierwszym półroczu 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno – spożywczych z Polski. Od stycznia do czerwca 2021 r. sprzedaż towarów rolno – spożywczych za granicę osiągnęła 17,6 mld EUR, o 5,3% więcej niż rok wcześniej.

Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrym przygotowaniem krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującym się popytem na polskie produkty na rynku międzynarodowym. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 11,8 mld EUR i był o 3,2% wyższy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 r. o 9,8%, osiągając 5,8 mld EUR.

Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej uzyskiwane przez krajowych eksporterów w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. miały także wysokie ceny żywności na rynku światowym, mające odzwierciedlenie w rosnącej wartości miesięcznego indeksu cen żywności FAO. W pierwszym półroczu 2021 r. średnia wartość indeksu wzrosła z 113,3 pkt w styczniu 2021 r. do 124,6 pkt w czerwcu br., tj. o 10%. Znaczną dynamiką wzrostową charakteryzowały się w szczególności ceny produktów mięsnych i nasion roślin oleistych oraz w mniejszym stopniu produktów mlecznych.

Struktura geograficzna eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W pierwszej połowie 2021 r. polskie produkty rolno-spożywcze trafiły do odbiorców w 192 krajach na wszystkich kontynentach. Podobnie jak w latach poprzednich towary te były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE-27 wygenerowały 12,6 mld EUR (wzrost o 6,8%), co stanowiło 71% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

Polski eksport rolno-spożywczy na rynek UE charakteryzuje się znaczną koncentracją geograficzną. Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Eksport do tego kraju w pierwszym półroczu 2021 r. wyniósł 4,3 mld EUR i był o 5% większy niż przed rokiem. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Francja i Niderlandy (po 1,0 mld EUR, wzrost odpowiednio o 15% i 8%), Włochy (0,95 mld EUR, wzrost o 13%) oraz Czechy (0,7 mld EUR, wzrost o 1%). Łącznie eksport na rynki wymienionych pięciu krajów wygenerował 8,0 mld EUR, co stanowiło 64% wartości eksportu do UE-27.

Do krajów pozaunijnych w pierwszej połowie 2021 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości ponad 5,0 mld EUR, o 2% wyższej niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 894 mln EUR, o 6% wyższym niż rok wcześniej. Spośród krajów WNP największą wartość osiągnął wywóz na Ukrainę – 377 mln EUR (wzrost o 3%), następnie do Federacji Rosyjskiej – 312 mln EUR (wzrost o 18%) oraz na Białoruś – 127 mln EUR (spadek o 8%). Eksport do pozostałych krajów (nienależących do UE i WNP) wzrósł o 1%, do 4,1 mld EUR. Znaczącymi odbiorcami krajowych artykułów rolno-spożywczych, podobnie jak w latach poprzednich, były także: Wielka Brytania (przychody na poziomie 1,4 mld EUR, spadek o 9%), Arabia Saudyjska (333 mln EUR, spadek o 9%), Stany Zjednoczone (284 mln EUR, wzrost o 15%) oraz Algieria (264 mln EUR, ponad dwukrotny wzrost), a w dalszej kolejności: Izrael (133 mln EUR, wzrost o 15%), Norwegia (128 mln EUR, wzrost o 20%), a także Chiny (110 mln EUR, wzrost o 10%) i Maroko (94 mln EUR, dwuipółkrotny wzrost).

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso, przetwory mięsne oraz żywiec. W pierwszym półroczu 2021 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej tej grupy towarowej były o 3% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 3,2 mld EUR, stanowiąc 18% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości eksportu tej grupy towarowej miały: mięso drobiowe (38% – 1,2 mld EUR), przetwory mięsne (25% – 0,8 mld EUR), mięso wołowe (22% – 0,7 mld EUR) i mięso wieprzowe (12% – 0,4 mld EUR). Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki i stanowił wartościowo odpowiednio 2% i 1% udziału w eksporcie produktów mięsnych z Polski.

W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. drugą pod względem wartości pozycję z 13% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż  i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 r., zwiększyła się o 9%, do 2,3 mld EUR.

Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku produktów mlecznych (o 8%, do 1,3 mld EUR), cukru i wyrobów cukierniczych (o 7%, do 1,2 mld EUR), a także ryb i przetworów (o 8%, do 1,2 mld EUR). Większa była również wartość wywozu m.in.: warzyw i przetworów – o 2% (0,9 mld EUR), owoców łącznie z przetworami – o 3% (0,7 mld EUR), kawy, herbaty i kakao – o 4,5% (0,4 mld EUR), nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 18% (0,4 mld EUR) oraz alkoholi – o 4,5% (0,3 mld EUR) i soków owocowo-warzywnych – o 0,5% (0,3 mld EUR). Zmniejszeniu uległy natomiast wpływy ze sprzedaży zagranicznej tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 4%, do 2,0 mld EUR).

www.kowr.gov.pl