Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Będzie nowelizacja ustawa o przewadze kontraktowej. Co szykuje MRiRW?

Będzie nowelizacja ustawa o przewadze kontraktowej. Co szykuje MRiRW?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze w pierwszym kwartale 2020 r. zaprezentuje projekt nowelizacji tzw. ustawy o przewadze kontraktowej i ustawy o organizacji rynków rolnych – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Resort zamierza m.in. rozszerzyć katalog nielegalnych praktyk rynkowych o praktykę “polegającą na nieuzasadnionym nabywaniu produktu rolnego poniżej jego ceny referencyjnej, w przypadku gdy ta cena została ustalona”. Ponadto planowane jest podwyższenie obecnego poziomu kar pieniężnych oraz wprowadzenie możliwości karania finansowo producentów rolnych i kolejnych nabywców pośredniczących w łańcuchu dostaw produktów rolnych “za brak zawartej umowy” oraz “za niedotrzymanie minimalnego terminu obowiązywania umowy oraz minimalnego terminu od zawarcia umowy do realizacji dostawy produktów rolnych”.

Kary nakładane też będą za “niedotrzymanie terminu zawarcia umowy” – wówczas kara wynosić będzie 0,5 proc. zapłaty za produkty nabyte za każdy dzień (ale nie więcej niż 15 proc.). Kolejne kary wymierzone będą w strony umów “za niestosowanie porozumień, decyzji lub praktyk” – w tym wypadku kara wyniesie 8 proc. zapłaty za produkty nabyte na podstawie umowy. Jak informuje rząd, w pozostałych przypadkach kary pieniężne wynosić będą 5 tys. zł.

Co jeszcze znajdzie się w projekcie? Rada Ministrów zapowiada m.in. rozszerzenie wymogu zawierania umów pomiędzy kolejnymi podmiotami w łańcuchu dostaw, od producenta rolnego do przetwórcy lub dystrybutora włącznie. Dotyczyć to będzie tylko “wybranych produktów”.

Ponadto planowane jest rozszerzenie katalogu produktów rolnych objętych obowiązkiem zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych w zakresie ziemniaków, rzepaku i rzepiku. Kolejna zaproponowana zmiana dotyczyć będzie rozszerzenia wyłączenia wymogu stosowania umow na związki grup producentów rolnych i zrzeszenia organizacji producentów sprzedające produkty rolne nabyte od swoich członków (ale tylko w przypadkach, gdy statut lub umowa, lub umowa członkowska tego związku lub zrzeszenia spełniają warunki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE).

Następna zmiana to rozszerzenie zakresu wyłączeń przedmiotowych o sprzedaż produktów rolnych za pośrednictwem giełdy towarowej funkcjonującej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych lub prowadzonej działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi lub na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi.

Rada Ministrów zapowiada też wprowadzenie do ustawy “możliwości do wyrażenia sprzeciwu przez producenta wobec stosowania minimalnego okresu obowiązywania umowy lub minimalnego okresu od zawarcia umowy do realizacji dostawy produktów rolnych”. Miałoby to być możliwe jedynie pod warunkiem, że producent złoży taki sprzeciw na piśmie.

Ostatnia z planowanych zmian, o której dowiadujemy się już na tym etapie, dotyczyć będzie rozszerzenia upoważnienia ustawowego przez określenie rodzajów produktów, dla których minister właściwy dla spraw rynków rolnych może określić w drodze rozporządzenia: minimalny okres obowiązywania umowy lub minimalny okres od zawarcia umowy do realizacji dostawy wybranych produktów lub termin zawarcia umowy na dostarczanie produktów rolnych.

Rząd zakłada przyjęcie projektu ustawy w pierwszym kwartale 2020 r. Później projektem zajmie się parlament.

www.wiadomoscihandlowe.pl