Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > EFSA: Glifosat – brak krytycznych obszarów budzących obawy; zidentyfikowano luki w danych

EFSA: Glifosat – brak krytycznych obszarów budzących obawy; zidentyfikowano luki w danych

EFSA nie zidentyfikował żadnych krytycznych obszarów budzących obawy podczas wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka substancji czynnej glifosat w odniesieniu do ryzyka, jakie stwarza dla ludzi i zwierząt lub dla środowiska.

Ocena wpływu glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko nie zidentyfikowała krytycznych obszarów budzących obawy. Niektóre luki w danych są zgłaszane we wnioskach EFSA – jako kwestie, których nie udało się sfinalizować lub kwestie nierozstrzygnięte – do rozważenia przez Komisję Europejską i państwa członkowskie na kolejnym etapie procesu odnowienia zatwierdzenia. Takie są główne ustalenia dokonanej przez EFSA wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka związanej z glifosatem, przeprowadzonej przez władze czterech państw członkowskich (działających wspólnie jako „państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy”).

EFSA nie zidentyfikował żadnych krytycznych obszarów budzących obawy podczas wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka substancji czynnej glifosat w odniesieniu do ryzyka, jakie stwarza dla ludzi i zwierząt lub dla środowiska. Obawy definiuje się jako krytyczne, gdy dotyczą wszystkich proponowanych zastosowań ocenianej substancji czynnej (np. zastosowań przedsiewnych, zastosowań po zbiorach itp.), uniemożliwiając w ten sposób ich zatwierdzenie lub odnowienie.

W 2022 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przeprowadziła ocenę zagrożeń stwarzaną przez glifosat i stwierdziła, że nie spełnia on naukowych kryteriów klasyfikacji jako substancja rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość. EFSA wykorzystała klasyfikację zagrożeń ECHA do celów unijnej oceny ryzyka dotyczącego glifosatu.

W przypadku stwierdzenia luk w danych są one zgłaszane we wnioskach EFSA jako kwestie, których nie można było sfinalizować, lub kwestie nierozstrzygnięte.

Kwestie, których nie udało się sfinalizować, obejmują ocenę jednego z zanieczyszczeń w glifosacie, ocenę ryzyka związanego z dietą konsumentów oraz ocenę ryzyka dla roślin wodnych.

Nierozstrzygnięte kwestie obejmują między innymi brak informacji na temat toksyczności jednego ze składników obecnych w preparacie pestycydowym na bazie glifosatu przedłożonym do oceny, co jest potrzebne do zakończenia oceny ryzyka preparatu dla reprezentatywnych zastosowań. Dla tego preparatu nie było żadnych oznak toksyczności ostrej i genotoksyczności.

W sprawie różnorodności biologicznej eksperci uznali, że zagrożenia związane z reprezentatywnymi zastosowaniami glifosatu są złożone i zależą od wielu czynników. Zauważyli również brak zharmonizowanych metod i uzgodnionych konkretnych celów ochrony. Ogólnie rzecz biorąc, dostępne informacje nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków na temat tego aspektu oceny ryzyka, a osoby zarządzające ryzykiem mogą rozważyć środki łagodzące.

W odniesieniu do ekotoksykologii pakiet danych pozwolił na konserwatywne podejście do oceny ryzyka, które zidentyfikowało wysokie długoterminowe ryzyko dla ssaków w 12 z 23 proponowanych zastosowań glifosatu.

Więcej informacji w linku: www.foodfakty.pl