Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Europosłowie zagłosowali za radykalnym ograniczeniem stosowania pestycydów

Europosłowie zagłosowali za radykalnym ograniczeniem stosowania pestycydów

We wtorek Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego głosowała nad środkami zapewniającymi zrównoważone stosowanie pestycydów oraz ograniczającymi użycie i ryzyko związane ze stosowaniem pestycydów o co najmniej 50 procent do 2030 roku.

Tekst został przyjęty 47 głosami za, przy 37 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się. Posłowie Parlamentu Europejskiego głosowali, że do 2030 r. UE musi zmniejszyć użycie pestycydów chemicznych i ryzyko związane ze stosowaniem pestycydów o co najmniej 50 procent, a użycie „najbardziej niebezpiecznych produktów” o 65 procent w porównaniu ze średnią z lat 2013–2017.

Posłowie chcą, aby każde państwo członkowskie wyznaczyło krajowe cele i strategie w oparciu o substancje sprzedawane każdego roku, związane z nimi zagrożenie i wielkość obszarów rolniczych. Komisja dokona przeglądu tych celów krajowych, aby sprawdzić, czy nie muszą być bardziej ambitne, aby osiągnąć cele UE na rok 2030. Aby zmaksymalizować wpływ tych strategii krajowych, państwa członkowskie powinny również wdrożyć szczegółowe przepisy mające na celu ograniczenie stosowania pestycydów chemicznych w przypadku co najmniej pięciu upraw, w przypadku których takie ograniczenie miałoby największy wpływ.

Zintegrowana ochrona przed szkodnikami i pestycydy niskiego ryzyka

Posłowie PE żądają, aby kraje UE zapewniły, że chemiczne pestycydy będą stosowane jedynie w ostateczności, zgodnie z wymogami integrowanej ochrony roślin. Aby lepiej wyposażyć rolników w substytuty, wzywają Komisję do wyznaczenia unijnego celu polegającego na zwiększeniu sprzedaży pestycydów niskiego ryzyka do 2030 r., czyli sześć miesięcy po wejściu rozporządzenia w życie. Jednocześnie Komisja powinna zbadać metody przyspieszenia procesu zatwierdzania pestycydów i środków kontroli biologicznej niskiego ryzyka, ponieważ obecne długotrwałe procedury stanowią główną przeszkodę w ich stosowaniu.

Import z krajów spoza UE

Do grudnia 2025 r. Komisja powinna zbadać różnice w stosowaniu pestycydów w przywożonych produktach rolnych i spożywczych w porównaniu z produktami z UE i w stosownych przypadkach zaproponować środki zapewniające zgodność przywozu z normami UE. Zakazany jest także eksport pestycydów niezatwierdzonych w UE.

Dalsze kroki

Parlament ma przyjąć swój mandat na sesji plenarnej w dniach 20–23 listopada 2023 r., po czym będzie gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi UE.

Wniosek stanowi część pakietu środków mających na celu zmniejszenie śladu środowiskowego systemu żywnościowego UE oraz łagodzenie strat gospodarczych wynikających ze zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej.

www.e-sadownictwo.pl