Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > FDA przedstawia raport nt. pozostałości pestycydów

FDA przedstawia raport nt. pozostałości pestycydów

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków  (FDA) opublikowała wyniki swojego rocznego raportu na temat monitoringu pozostałości pestycydów. Raport za 2019 r. utwierdza, że poziomy pozostałości chemicznych pestycydów są poniżej poziomów tolerancji EPA.

Agencja przeanalizowała 812 chemikaliów i pestycydów w 4327 badanych próbkach. Większość z tych próbek charakteryzowała się poziomem pestycydów poniżej limitów określonych przez EPA. Uzyskane wyniki wykazują zgodność z tendencją niskich poziomów naruszeń pozostałości pestycydów przez ostatnich 8 lat.

98,7% krajowej żywności oraz 89,1% importowanej żywności charakteryzowała się poziomem pozostałości pestycydów zgodnym z federalnymi normami. Agencja nie znalazła również pozostałości chemicznych pestycydów w 42,4% próbek krajowej żywności oraz w 49,4% próbek importowanej żywności przeznaczonej dla ludzi.

FDA przeanalizowała również 365 próbek żywności przeznaczonej dla zwierząt. Na podstawie uzyskanych wyników wywnioskowała, że 95,4% z 238 próbek importowanej  oraz 98,4% ze 127 próbek krajowej żywności dla zwierząt było zgodnych z federalnymi normami, a żadnych pozostałości pestycydów nie stwierdzono w badanych próbkach karmy – krajowej (40,9%) oraz importowanej (43,7%).

W niektórych grupach towarowych żywności dla ludzi, wskaźnik naruszenia był wyższy dla próbek importowych. Wyższy wskaźnik naruszeń potwierdza słuszność planu pobierania próbek w odniesieniu do towarów przywożonych, co do których istnieje większe prawdopodobieństwo, że zawierają pozostałości chemiczne pestycydów, oraz państw i krajów, które najprawdopodobniej będą je wywozić. Czynniki brane pod uwagę przy wyborze towarów przywożonych obejmują przeszłe obszary problemowe, ustalenia z monitoringu stanowego i federalnego oraz dane dotyczące stosowania pestycydów za granicą.

W ramach działania Domestically Produced Animal-Derived Foods pod względem obecności pestycydów przeanalizowano także 153 próbki krajowych produktów, takich jak: dziczyzna, mleko, miód, mięso i jaja w skorupkach. 

Osiągnięte poziomy pozostałości pestycydów nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w żadnej z badanych próbek nie stwierdzono przekroczenia poziomu pozostałości pestycydów, z wyjątkiem miodu, w którym stwierdzono naruszenia w 3 z 62 analizowanych próbek. 88,6% przetestowanych z zakresu tej grupy próbek nie zawierało żadnych pozostałości pestycydów.

Produkty importowane na cenzurowanym

Program FDA dotyczący pestycydów koncentruje się na produktach, które w przeszłości były lub są podejrzane o takie naruszenia, w oparciu o informacje takie jak raporty z innych agencji i dane o stosowaniu pestycydów. Historycznie, wskaźnik naruszeń dla żywności z importu jest wyższy niż w przypadku żywności krajowej, a to badanie potwierdza ten trend – był ponad 8 razy wyższy (10,9%) niż wskaźnik dla żywności krajowej (1,3%).

Więcej informacji w linku: www.foodfakty.pl