Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Glikolipidy – nowy dodatek do żywności

Glikolipidy – nowy dodatek do żywności

Glikolipidy uzyskały zezwolenie na stosowanie jako dodatek do żywności w charakterze środków konserwujących w napojach z dodatkami smakowymi i środkami aromatyzującymi, a także w niektórych innych produktach należących do kategorii 14.1 „napoje bezalkoholowe” oraz piwie bezalkoholowym i napojach słodowych. Nowy dodatek uzyskał numer E 246, a jego dzienne dopuszczalne spożycie (ADI) glikolipidów zostało ustalone na poziomie 10 mg/kg masy ciała. Rozszerzenie katalogu dodatków do żywności nastąpiło na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1037 z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania glikolipidów jako środków konserwujących w napojach. 

Definicja legalna 

Zgodnie z definicją zawartą w załączniku II rozporządzenia 2022/1037 „Naturalnie występujące glikolipidy uzyskuje się w procesie fermentacji przy użyciu szczepu typu dzikiego MUCL 53181 grzyba Dacryopinax spathularia (jadalny grzyb galaretowaty, „ucho osmantusa”). Glukoza jest wykorzystywana jako źródło węgla. Proces wydzielania, oczyszczania i utrwalania (downstream processing) bez udziału rozpuszczalników obejmuje filtrację i mikrofiltrację w celu usunięcia komórek drobnoustrojów, strącanie i przemywanie wodą buforowaną w celu oczyszczenia. Produkt jest pasteryzowany i suszony rozpyłowo. Proces produkcji nie modyfikuje chemicznie glikolipidów ani nie zmienia ich naturalnego składu.”.

Zastosowanie 

Zgodnie z motywem 6 rozporządzenia 2022/1037 „Glikolipidy, stosowane jako środek konserwujący, przedłużają okres trwałości napojów, chroniąc je przed pogorszeniem jakości spowodowanym przez mikroorganizmy i hamują wzrost mikroorganizmów chorobotwórczych. Glikolipidy wykazują aktywność przeciwko drożdżom, pleśni i bakteriom Gram-dodatnim i mogą służyć jako alternatywa dla innych środków konserwujących obecnie dopuszczonych w napojach.”. 

Pełen tekst rozporządzenia 2022/1037 znajdziesz pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0052.01.POL&toc=OJ:L:2022:173:TOC

www.wiadomoscihandlowe.pl