Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > KE publikuje program audytów oraz analiz zdrowia i żywności na rok 2022

KE publikuje program audytów oraz analiz zdrowia i żywności na rok 2022

Jedną z misji Komisji Europejskiej jest sprawdzenie, czy standardy określone w prawodawstwie Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz, jakości żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, unijnych norm jakości oraz niektórych obszarów zdrowia ludzkiego, są prawidłowo wdrożone w państwach członkowskich i krajach trzecich w odniesieniu do ich eksportu do UE.

Aby zrealizować tę misję, Komisja Europejska ustanowiła program audytów oraz analiz zdrowia i żywności na rok 2022. Planuje przeprowadzić łącznie 281 kontroli, w tym 172 audyty i podobne kontrole, a także 109 analiz systemów kontroli w państwach członkowskich UE i państwach trzecich. Ponadto eksperci Komisji będą przeprowadzać inne kontrole na żądanie, takie jak analizy punktów kontroli granicznej, wspólne oceny wyrobów medycznych, misje informacyjne w placówkach badawczych oraz kontrole wykazów państw trzecich w odniesieniu do wywozu do UE.

Wszystkie kontrole dają konsumentom pewność, że ich interesy są chronione.

Wybór tych kontroli wynika z procesu starannego ustalania priorytetów, w oparciu o zobowiązania prawne dotyczące kontroli Komisji, ryzyko stwarzane w danych sektorach oraz priorytety polityczne Komisji, w szczególności strategię „od pola do stołu”.

Wyniki audytów i podobnych kontroli są udostępniane opinii publicznej na stronie internetowej Komisji Europejskiej – https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/health-and-food-audits-and-analysis_en

W programie prac przedstawiono również inne działania zaplanowane na 2022 r. Obejmują one m.in.:

  • rozwój polityki w zakresie zrównoważonego stosowania pestycydów, przyczyniając się do ograniczenia stosowania i ryzyka pestycydów chemicznych zgodnie z Zielonym Ładem oraz celami strategii „od pola do stołu”,
  • zarządzanie dwiema sieciami organów państw członkowskich w zakresie ich wieloletnich krajowych planów kontroli i krajowych systemów audytu oraz zarządzanie programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”.

Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach programu audytów i analiz zdrowia i żywności na rok 2022 – POBIERZ

www.foodfakty.pl