Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Konkluzje Rady „Zaangażowanie UE na rzecz ambitnego oraz dostosowanego do obecnych i przyszłych wyzwań Kodeksu Żywnościowego”

Konkluzje Rady „Zaangażowanie UE na rzecz ambitnego oraz dostosowanego do obecnych i przyszłych wyzwań Kodeksu Żywnościowego”

W grudniu 2021 roku Francja, w ramach przygotowań do objęcia prezydencji UE, zainicjowała prace nad konkluzjami Rady UE dotyczącymi współpracy z Komisją Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.

W opublikowanym dokumencie Francja zwróciła uwagę, że należy zastanowić się nad zwiększeniem efektywności Unii Europejskiej na forum Kodeku Żywnościowego, w szczególności wobec gwałtownego rozwoju technologii oraz coraz większej uwagi przykładanej do kwestii zrównoważonego rozwoju.
Grupa Robocza Rady UE do spraw Międzynarodowych Kwestii Żywnościowych i Rolnych (Kodeks Żywnościowy) 26 stycznia 2022 roku rozpoczęła analizę przygotowanego przez prezydencję projektu konkluzji. W przygotowaniu tekstu dokumentu wzięli aktywny udział przedstawiciele Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dokument został ostatecznie przyjęty na posiedzeniu Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa 21 lutego 2022 roku.

Ministrowie rolnictwa państw członkowskich UE w konkluzjach zwrócili szczególną uwagę na związek pomiędzy KKŻ a agendą zrównoważonego rozwoju ONZ. Wezwali, aby kwestie zrównoważonego rozwoju zajmowały ważniejsze miejsce przy ustalaniu norm bezpieczeństwa i jakości żywności w handlu. Ministrowie uznali kluczową rolę Komisji Kodeksu Żywnościowego w ułatwianiu przejścia do zrównoważonych systemów żywnościowych oraz potwierdzili zaangażowanie UE w utrzymanie wysokich standardów i uczciwych praktyk. Podkreślili również gotowość do przeanalizowania, wraz partnerami, wszystkich pragmatycznych sposobów włączenia kwestii zrównoważonego rozwoju do prac KKŻ.

Konkluzje Rady, obok zagadnień mających charakter globalny, poruszają także aspekty związane stricte z działalnością Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w ramach Komisji Kodeksu Żywnościowego. Rada UE zachęca wszystkich zaangażowanych do lobbowania na rzecz unijnych standardów bezpieczeństwa i jakości żywności w kontaktach dwustronnych na wszystkich szczeblach, wskazuje na potrzebę definiowania priorytetowych dla UE prac podejmowanych przez KKŻ, jak również konieczność zwiększenia udziału ekspertów Unii Europejskiej w pracach organów oceny ryzyka działających na rzecz KKŻ.

Pełny tekst konkluzji na stronie www.gov.pl/ijhars