Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Konsultacje planu przeciwdziałania skutkom suszy

Konsultacje planu przeciwdziałania skutkom suszy

Od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. w 15 największych polskich miastach odbędą się konsultacje społeczne planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Każdy może zgłosić swoje uwagi. Konsultacje są najważniejszym etapem realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie strategicznego projektu Stop suszy!

Rozpoczynające się konsultacje PPSS pogłębią postrzeganie suszy w Polsce o bardzo ważny aspekt społeczny. Zrozumienie i akceptacja proponowanych działań są bowiem konieczne dla powodzenia całego przedsięwzięcia – mówi Przemysław Daca, prezes PGW Wody Polskie.

Po zebraniu wszystkich uwag projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy będzie pierwszym, tak całościowym dokumentem dotyczącym zjawiska suszy w Polsce i ważnym krokiem ku realnej adaptacji do zmian klimatycznych. Uczestnikom konsultacji zostanie przedstawiona dogłębna analiza zjawiska, propozycje usprawnienia jego monitoringu oraz szeroki katalog działań zmierzających do minimalizowania skutków suszy – zapewnia P. Daca.

Sytuacja „wodna” Polski

Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 metrów sześciennych wody na cały rok. To cztery razy mniej niż w innych państwach UE. Jednym z powodów tego niekorzystnego stany rzeczy jest niski poziom retencji wód. Na terenie Polski zatrzymujemy tylko ok. 6,5% tzw. rocznego odpływu rzecznego. To stanowczo za mało i stąd w PPSS znalazło się aż 68 propozycji zadań inwestycyjnych budowy i przebudowy urządzeń wodnych służących zwiększaniu retencji i wspierających przeciwdziałanie skutkom suszy.

Konsultacje społeczne i co dalej?

PPSS wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym ma przyczynić się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r. końcowym akcentem będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Źródło: www.ogrodinfo.pl