Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej nt. stosowania pestycydów

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej nt. stosowania pestycydów

Na stronie Komisji Europejskiej trwają Konsultacje publiczne dotyczące przeglądu i oceny skutków dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Konsultacje trwają do 12 kwietnia 2021 r.

Zachęcamy wszystkich rolników do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania w sprawie stosowania pestycydów.

Poniżej link do konsultacji w języku polskim:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SUDSurvey2020?surveylanguage=pl

Niniejsze konsultacje publiczne mają na celu zebranie opinii obywateli na temat prawodawstwa UE dotyczącego stosowania pestycydów przeznaczonych zarówno do wykorzystania w rolnictwie, jak i poza nim, a także przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Ich celem jest uzyskanie informacji na temat tego, jak obywatele postrzegają mocne i słabe strony obecnego prawodawstwa, a także jak odbierają poziom ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.

Stosowanie pestycydów jest ściśle regulowane na szczeblu UE poprzez „DYREKTYWĘ 2009/128/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów”, zwaną również dyrektywą w sprawie zrównoważonego stosowania.

We wdrażaniu przepisów dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania uczestniczą państwa członkowskie UE. Dyrektywa określa cele ogólne, natomiast państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych planów działania transponują je, ustanawiając cele ilościowe, środki i harmonogramy. Komisja Europejska ustanowiła zharmonizowane wskaźniki ryzyka i ocenia postępy w realizacji celów na podstawie krajowych sprawozdań dotyczących tych wskaźników.

W opracowanym przez Komisję sprawozdaniu z realizacji za 2020 r. stwierdzono istotne niedociągnięcia państw członkowskich we wdrażaniu, stosowaniu i egzekwowaniu niektórych elementów dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania. W związku ze stwierdzonymi niedociągnięciami i zgodnie z ambicjami Komisji w ramach Zielonego Ładu w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów chemicznych i związanego z nimi ryzyka Komisja planuje przegląd dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania w celu zaradzenia jej ograniczonej skuteczności.

Odpowiedzi udzielone w ankietach zostaną uwzględnione podczas przygotowywania dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej, w którym zostaną przedstawione wyniki oceny równoległej.

www.e-sadownictwo.pl