Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Korzystne zmiany dla uczestników systemów jakości

Korzystne zmiany dla uczestników systemów jakości

Z 3 do 5 lat wydłużony zostanie okres wsparcia, w trakcie którego beneficjenci będą mogli ubiegać się o refundację kosztów, wynikających z uczestnictwa w wybranym systemie jakości. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończono prace nad wprowadzeniem rozporządzenia, które umożliwi wdrożenie korzystnych zmian.Na zmianach skorzystają wszyscy beneficjenci.

Przepis przejściowy zawarty w rozporządzeniu zmienia poprzednie tak, że będą one stosowane również w odniesieniu do postępowań w sprawach związanych z przyznawaniem pomocy oraz w sprawach związanych z wypłatą płatności, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Będzie także zmiana już wydanych decyzji − w związku z tym, że pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego poddziałania został już przeprowadzony, a decyzje w sprawie przyznania pomocy zostały już w większości przypadków wydane, nowelizacja rozporządzenia przewiduje wprowadzenie regulacji. Na jej mocy wydłużenie okresu objętego pomocą będzie miało skutek również do spraw zakończonych ostateczną decyzją o przyznaniu pomocy. Decyzje o przyznaniu pomocy, wydane przez dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego powinny zostać zmienione niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia.
 
 
Projekt nowelizacji rozporządzenia zawiera także kilka regulacji mających na celu doprecyzowanie zakresu udzielanego wsparcia i warunków stawianych podmiotom ubiegającym się o wsparcie ze środków poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie nowi uczestnicy systemów jakości, którzy dopiero przystępują do wybranego systemu. Wsparcie może zostać przyznane rolnikowi, który przystąpi do systemu jakości w roku składania wniosków o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosków o przyznanie pomocy.
 
Szybsze otrzymanie decyzji i uzyskanie refundacji kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w wybranym systemie jakości umożliwi skrócenie − z 90 na 30 dni − terminu liczonego od dnia upublicznienia przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, do dnia rozpoczęcia naboru tych wniosków.
 
Limit wsparcia przysługujący uczestnikom systemu rolnictwa ekologicznego, z tytułu kosztów poniesionych na zakup pułapek feromonowych, nie może przekroczyć kwoty 250 zł.
 
Doprecyzowano kwestie limitu wsparcia możliwego do odzyskania w związku z kosztami poniesionymi z tytułu uczestnictwa w systemie „Jakość Tradycja” (JT), w tym kosztu zakupu specjalistycznych publikacji, związanych z prowadzeniem produkcji w tym systemie jakości.
 
Doprecyzowano również wymagania stawiane uczestnikom systemu rolnictwa ekologicznego, którzy są producentami produktów roślinnych, na etapie wniosków o płatność. Zmieniane rozporządzenie doprecyzuje wymóg związany z obowiązkiem załączania wraz z wnioskiem o płatność kopii protokołu kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą w okresie pomocy, z którego powinno wynikać, że produkcja produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi obejmuje minimum 0,5 ha użytków rolnych. Określi, że dotyczy to producentów wyłącznie produktów roślinnych.
 
2 stycznia 2017 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na łata 2014-2020 został przekazany do uzgodnień i opiniowania oraz do konsultacji publicznych.
 
Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego publikacji, ze względu na potrzebę jak najszybszego wprowadzenia proponowanych zmian.

www.ogrodinfo.pl z dnia 16.01.2017 roku