Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Krajowy Program Reform 2023/2024 przyjęty przez Radę Ministrów

Krajowy Program Reform 2023/2024 przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła dziś Krajowy Program Reform (KPR) na lata 2023/2024. Jest to dokument wskazujący kierunki działań dla Polski w perspektywie roku. Program obejmuje m.in. kwestie związane z zapewnieniem przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności, zwiększeniem aktywności zawodowej, zieloną gospodarką, cyfryzacją.

Wskazane w Krajowym Programie Reform działania będą podejmowane w najbliższym roku przez całą administrację rządową.

Najważniejsze założenia Krajowego Programu Reform

Krajowy Program Reform zawiera propozycje działań w odpowiedzi na osiem najważniejszych wyzwań gospodarczych i społecznych Polski. Są to:

  • Poprawa opieki zdrowotnej, zapewnienie wystarczających zasobów, przyspieszenie wdrażania usług e-zdrowia.
  • Zwiększenie innowacyjności gospodarki.
  • Zwiększenie aktywności zawodowej, dostęp do opieki nad dziećmi, udoskonalanie elastycznych form organizacji pracy oraz pracy w obniżonym wymiarze czasu.
  • Zazielenienie gospodarki, zrównoważony transport, czysta energia.
  • Wspieranie wysokiej jakości kształcenia i umiejętności zgodnie z potrzebami rynku pracy.
  • Poprawa regulacji i klimatu inwestycyjnego, zwiększenie roli konsultacji społecznych, poprawa jakości stanowionego prawa i konsultacji publicznych.
  • Zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i płynności.
  • Cyfryzacja.

Krajowy Program Reform zawiera także scenariusz makroekonomiczny na lata 2023-2026 r., który przewiduje stopniowe ożywienie gospodarki. W 2023 r. tempo naszego wzrostu gospodarczego wyniesie 0,9 proc., w 2024 r., 2,8 proc., a w latach 2025-2026 odpowiednio 3,2 proc. i 3 proc. Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia. W kolejnych latach utrzyma się ono na podobnym poziomie, a w 2026 r. wyniesie 3 proc. Na koniec br. inflacja powinna osiągnąć 12 proc.

Semestr Europejski

Zgodnie z założeniami Semestru Europejskiego, KPR jest co roku aktualizowany i w kwietniu przekazywany do Komisji Europejskiej (KE) razem z aktualizacją Programów Konwergencji.

Komisja Europejska przeanalizuje dokument, a następnie – w maju br. – przedstawi propozycję Zaleceń Rady dla Polski na kolejny rok.

Od 2022 r. w zakres Semestru Europejskiego została włączone też zagadnienia realizacji Krajowych Planów Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Więcej informacji o Krajowych Programach Reform.

www.gov.pl/rozwoj-technologia