Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Minister Finansów będzie interpretował przepisy dotyczące opłaty „cukrowej” i „małpkowej”

Minister Finansów będzie interpretował przepisy dotyczące opłaty „cukrowej” i „małpkowej”

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która przenosi na Ministra Finansów właściwość co do interpretowania przepisów dotyczących opłat „cukrowej” i „małpkowej”. Wcześniejsze przepisy sugerowały właściwość Ministra Zdrowia. Zmiana jest odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorców niejasności dotyczące organu odpowiedzialnego za interpretowanie tych przepisów.

– Opłata cukrowa to nowa danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku. W intencji Ministerstwa Zdrowia miała zachęcić producentów do zmniejszenia w napojach ilości substancji słodzących, a konsumentów – do wyboru zdrowszych produktów. Ma ona zatem na celu nie pozyskanie dodatkowych środków dla budżetu, a zmianę nawyków społeczeństwa. Dane na temat sprzedaży słodzonych napojów wskazują, że spełnia ona swoje zadanie. Teraz właściwe do interpretacji jej postanowień będzie Ministerstwo Finansów – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Ustawa przewiduje między innymi, że do obu opłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przy czym uprawnienia organów podatkowych przysługują odpowiednio:

  • Naczelnikowi Urzędu Skarbowego,
  • Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej,
  • Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej,
  • Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

– Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jako organ Krajowej Administracji Skarbowej, którego zadaniem jest zapewnienie jednolitego i powszechnego dostępu do informacji podatkowej i celnej oraz prowadzący sprawy dotyczące interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, na mocy przyjętej nowelizacji, przejmie również obowiązki związane z udzielaniem informacji dot. opłaty od środków spożywczych, o której mowa w art. 12a ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz opłaty za zezwolenie, o której mowa w art. 9 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – podkreśliła wiceminister finansów Anna Chałupa.

Nowelizacja jest odpowiedzią na liczne wnioski przedsiębiorców, którzy mając wiele pytań o kwalifikację produktów i interpretację ich rozliczania, zwracali się zarówno do Ministerstwa Zdrowa jak i do Krajowej Informacji Skarbowej. Organem właściwym do wydania interpretacji indywidualnych w tym zakresie stał się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w trybie przewidzianym przepisami Ordynacji podatkowej.

– Przeniesienie kompetencji do interpretowania przepisów o opłacie cukrowej na Ministra Finansów rozwiewa wątpliwości przedsiębiorców i gwarantuje im bezpieczeństwo stosowania nowych regulacji. Ustawa określa również status i terminy realizacji składanych od stycznia wniosków o wydanie interpretacji. Niezależnie od trybu ich złożenia i organu do którego zostały skierowane, będą one teraz rozpoznawane przez Krajową Informację Skarbową w trybie określonym przez Ordynację Podatkową – dodaje wiceminister Sarnowski.

W art. 32 znowelizowanej ustawy przewidziano następujące terminy na wydanie interpretacji indywidualnych:

· 2 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu – w przypadku wniosków złożonych do 31 grudnia 2020 r.
· 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu – w przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.
Przepisy te wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy z 30 marca 2021r. w Dzienniku Ustaw.