Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Możliwości pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie nawadniania plantacji i sadów

Możliwości pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie nawadniania plantacji i sadów

Pojawiające się w ostatnich latach susze stały się dużym problemem gospodarczym. Niedobór wody powoduje duże straty w plonach i dochodach rolniczych oraz szkody w środowisku przyrodniczym. Rośliny sadownicze charakteryzują się stosunkowo wysokimi wymaganiami wodnymi, dlatego coraz częściej sadownicy i plantatorzy stają przed koniecznością zakupu instalacji i urządzeń do nawadniania. Inwestycja niewątpliwie szybko się zwróci, ale czy można dodatkowo obniżyć jej koszty, korzystając z dostępnych dotacji?

Odpowiedź znajdziemy w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc na inwestycje związane z nawadnianiem gruntów i upraw, w tym również sadowniczych, można uzyskać w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, gdzie wyodrębniono obszar nawadniania w gospodarstwie. Zasady i kryteria przyznawania pomocy zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 719).

O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia może ubiegać się rolnik, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie większej niż 300 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy musi prowadzić działalność rolniczą w celach zarobkowych i udokumentować, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości, co najmniej 5 tys. zł.

Więcej informacji w linku: www.e-sadownictwo.pl