Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowa kadencja członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych 2021-2025

Nowa kadencja członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych 2021-2025

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 1 czerwca br. powołał członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych na nową kadencję na lata 2021-2025.

Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków (5 przedstawicieli producentów produktów rolno-spożywczych właściwych dla danego funduszu, 3 przedstawicieli przetwórców produktów rolno-spożywczych właściwych dla danego funduszu oraz 1 przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych).

Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata. Do zadań komisji zarządzających należy m.in.:

  • reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji, wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych, innych organów administracji publicznej w zakresie zarządzania funduszem promocji właściwym dla danej branży;
  • ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji określających przede wszystkim szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań;
  • opracowywanie planu finansowego funduszu;
  • sporządzanie sprawozdania rzeczowego funduszu;
  • uchwalanie regulaminu danej komisji;
  • opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji.

W związku z aktualnymi zasadami i ograniczeniami w organizowaniu spotkań, w związku z Covid-19, akty powołania członków komisji zarządzających poszczególnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zostały wysyłane drogą pocztową na adresy organizacji, które zgłosiły kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu.

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów owoców lub warzyw:
1. Pan Tomasz Bieńkowski
2. Pani Karolina Dębska-Zeidler
3. Pan Michał Pruś
4. Pan Michał Sławomir Kowalski
5. Pan Krzysztof Marian Kałużny
Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze albo podmioty skupujące owoce lub warzywa:
1. Pan Witold Antoni Boguta
2. Pani Barbara Groele
3. Pan Jakub Jasiński
Członek komisji reprezentujący Krajową Radę Izb Rolniczych:
1. Pan Bronisław Węglewski


www.gov.pl/rolnictwo