Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowe możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich

Nowe możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich

Oferta obejmuje łącznie 87 konkursów: 28 z programów krajowych, 38 z programów regionalnych,  14 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 7 z Krajowego Planu Odbudowy. Zapoznaj się z ofertą konkursową programów Funduszy Europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.

Dla firm

1. Na innowacyjność i B+R – ścieżka SMART  

W konkursie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki firmy mogą uzyskać dofinansowanie kompleksowych projektów prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji.         

Nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzi PARP, a dla dużych firm NCBR.

2. Na innowacyjność i dostępność – również ścieżka SMART 

Nabór na projekty na rzecz dostępności prowadzi:          

  1. PARP – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców          
  2. NCBR – dla dużych firm na projekty na rzecz dostępności, których celem powinno być zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

3. Na zielone inwestycje 

Mikro, małe i średnie firmy oraz przedsiębiorstwa small mid-caps (czyli firmy posiadające status małej spółki o średniej kapitalizacji, zatrudniające ≤499 pracowników) i mid-caps (czyli spółki o średniej kapitalizacji zatrudniające ≤3000 pracowników), które myślą o „zazielenieniu” swojej działalności, będą mogły skorzystać z kredytu ekologicznego.

Wsparcie udzielane jest na  zmiany w kierunku większej efektywności energetycznej. Mogą one objąć, zarówno modernizację infrastruktury, jak i inwestycje w nowe lub ulepszone produkty i procesy.

Szczegółowe informacje 

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

4. Na kompetencje cyfrowe

Od trudnego czasu pandemii utrzymuje się w wielu firmach tendencja  poszukiwania nowych ścieżek  komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmiany form działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest  niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Nadal na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich firm w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie power.parp.gov.pl

Nabór jest prowadzony z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

5. Na nowoczesne technologie 

Nowe technologie, automatyzacja i robotyzacja  w firmach  to dziś konieczność. 

MŚP z Polski Wschodniej  mają szansę pozyskać środki na przeprowadzenie transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0., tj.:        

  • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0,
  • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania,
  • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo

Informacje o konkursie dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

6. Na rozwój przez dostępność 

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i:

  • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich korzystać na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące),
  • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie) do szczególnych potrzeb,
  • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja), to nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie:

Nabór jest prowadzony z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

7. Na wzornictwo czyli klucz do innowacji w Polsce Wschodniej

Nie każdy od razu kojarzy je z innowacjami, tymczasem to właśnie zmiana wzoru, receptury, wprowadzenie nowej linii produktów, czy usług mogą  wpłynąć na sposób użytkowania i większe zyski.

Firmy z Polski Wschodniej (czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i części mazowieckiego) mają możliwość przeprowadzenia audytu oraz stworzenia strategii wzorniczej. Na jej podstawie, przez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja.

Do 29.08.2023 r. trwa nabór wniosków w konkursie Wzornictwo w MŚP. Szczegółowe informacje o konkursie na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

8. Robotyzacja i cyfryzacja

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) będzie udzielać wsparcia w formie dotacji na wdrożenie projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

Nabór będzie przebiegać dwutorowo. Od 22 czerwca br. przyjmowane są wnioski o objęcie wsparciem przedsięwzięć wpisanych na Listę Projektów Strategicznych (LPS), tj. w trybie pozakonkursowym, natomiast obecnie trwa nabór w trybie otwartego konkursu.

Nabór skierowany jest do dużych firm.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

9. Na  dostęp do bardzo szybkiego Internetu

Operatorzy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony.

Wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie nie ma dostępu lub jest nierówny dostęp do sieci NGA. 

Szczegóły konkursu

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

10. Na inteligentne sieci energetyczne w Polsce Wschodniej

Duże firmy, które są operatorami systemu dystrybucji [1] energii zapraszamy do udziału w konkursie na wsparcie rozwoju smart grid – inteligentnych sieci energetycznych. Mają one zapewnić stabilność dostaw energii do poszczególnych odbiorców, w tym na potrzeby dynamicznie rozwijającego się przemysłu.

Wspierane są przedsięwzięcia polegające m.in na.: instalacji inteligentnych rozwiązań typu smart grid, łączących infrastrukturę elektroenergetyczną z nowoczesnymi technologiami ICT budowie i modernizacji linii (w tym napowietrznych i kablowych), wymianie  transformatorów, budowie i modernizacji stacji GPZ (głównych punktów zasilających) i rozdzielni sieciowych.

Konkurs trwa od 29 czerwca do 31 sierpnia br. Więcej informacji w ogłoszeniu

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

[1] operator systemu dystrybucji, w rozumieniu art. 3 pkt. 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, prowadzący działalność dystrybucji energii elektrycznej, Dz. U. 2022 poz. 1385.

11. Na szkolenia

I.  Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorców i firm do wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego, przy jednoczesnym zachowaniu warunku wydajności i zyskowność, to obecnie istotne kwestie. W tym obszarze dofinansowanie mogą otrzymać projekty szkoleniowe z planowania czy wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych. Podstawowym zadaniem beneficjentów (wnioskodawców) będzie rekrutacja, organizacja i realizacja szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Firmy i inne podmioty wskazane w ogłoszeniu naboru mogą składać wnioski o dofinansowanie od 17 sierpnia do 11 września 2023 r.

Więcej informacji na stronie fers.parp.gov.pl

II. Od 1 do 16 sierpnia trwa nabór wniosków na operatorów projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach których zostaną oni przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. z takimi obszarami, jak: cyfryzacja, automatyzacja, praca zdalna, starzenie się kadr, konieczność zapewnienia dostępności.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy i podmioty wskazane w ogłoszeniu naboru.

Ogłoszenie naboru

III. Kolejny projekt ma wesprzeć podmioty posiadające wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w obszarze tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych.

Zadaniem beneficjenta konkursu będzie udzielanie wsparcia podmiotom BUR ze środków projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty wskazane w ogłoszeniu naboru

Wnioski składać można jeszcze tylko do 3 sierpnia 2023 r. Nabory są prowadzone z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Badania i rozwój

1. Rozwój oferty klastrów dla firm 

Pomagamy rozwijać ofertę klastrów dla firm. Fundusze Europejskie umożliwią większą profesjonalizację działalności Koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych i koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych, by mogli oni rozwijać swoją innowacyjną ofertę usługową dla członków klastrów.  

Dofinansowanie można wykorzystać m.in. na rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej, niezbędnej do świadczenia tych usług.  

Szczegóły naboru 

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

2. Badania przemysłowe i prace eksperymentalne

Twój projekt otrzymał certyfikat Seal of Excellence w instrumencie EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”? To wiesz, że jest pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską, ale z powodu ograniczeń budżetowych nie otrzymał dofinansowania. Teraz masz na to szansę w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Możesz  otrzymać dofinansowanie na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie). 

Więcej informacji

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

3. Proof of Concept

Pomagamy naukowcom, którzy chcą sprawdzić, czy wyniki ich badań uzyskane w ramach realizacji innych projektów mają potencjał na wdrożenie. Instrument pozwoli na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych, weryfikację ich potencjału do praktycznego zastosowania oraz wzrost poziomu gotowości technologicznej danego rozwiązania.  

Więcej informacji na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Start-upy

Startup Booster Poland Przez instrument Startup Booster Poland, skierowany do instytucji otoczenia biznesu, będziemy wspierać start-upy. Na dofinansowanie mogą liczyć programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym, które docelowo będą skierowane do innowacyjnych start-upów.

W zależności od rodzaju programu, jego operatorzy będą oferowali młodym firmom finansowanie w formie grantu, m.in. na specjalistyczne mentoringi, kojarzenie z dużymi korporacjami, wsparcie w skalowaniu (rozszerzaniu) działalności na rynkach międzynarodowych, ułatwienie wejścia na rynek dla startupów spoza Polski czy budowanie gotowości inwestycyjnej.  

Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

www.gov.pl/fundusze-regiony