Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowe oznaczenia dot. frakcji odpadów

Nowe oznaczenia dot. frakcji odpadów

Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przewiduje nowe obowiązkowe oznaczenia na opakowaniach produktów. 

Zgodnie z nowym art. 15 ust. 1a i 1b ustawy o gospodarce opakowaniami przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach będzie miał obowiązek umieszczać na opakowaniach oznakowania wskazujące na sposób selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań według frakcji odpadów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku. w gminach. Powinny zatem wskazywać na: 1) papier; 2) szkło; 3) metale; 4) tworzywa sztuczne; 5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 6) bioodpady. 

Nowelizacja ustawy nie określa jednak wzorów oznaczeń do użycia.

Ponadto oznaczenia będą musiały być dostosowane tak, aby mogły korzystać z niego osoby niedowidzące i niewidome.

Zgodnie z znowelizowanym art. 56 ust. 1 oraz art. 57 ustawy o gospodarce opakowaniami w przypadku niezamieszczenia ww. oznakowania lub braku dostosowania opakowania dla osób niedowidzących i niewidomych wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska będą mogli nakładać administracyjne kary pieniężne  w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł.

Projekt nowelizacji ustawy jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych i w założeniu ma wejść w życie od 2023 r.

www.foodfakty.pl