Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowe przepisy o grupach producenckich bez poprawek

Nowe przepisy o grupach producenckich bez poprawek

Nowelę, która ma promować współpracę rolników poprzez szersze uczestnictwo w grupach producenckich, zaakceptował w czwartek bez poprawek Senat.

Wg MRiRW rolnicy zrzeszeni w grupach są w stanie lepiej sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej i konkurować na rynku międzynarodowym.

Nowelę bez poprawek poparło 48 senatorów, 26 było przeciw.

Projekt zmiany ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przygotował resort rolnictwa.

Uczestnictwo w grupach ma być lekiem na rozdrobnienie agrarne gospodarstw rolnych, które MRiRW określiło jako kluczowy problem rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Aktualnie w Polsce w grupach producentów rolnych jest zorganizowanych ok. 27,6 tys. producentów, co stanowi niewielki odsetek w porównaniu z ogólną liczbą podmiotów, które potencjalnie mogłyby być członkami takich grup (ok. 1,5 mln). Źle wypada też porównanie ze „starymi” państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w szczególności Francją (68 proc. w sektorze hodowli) czy Niemcami.

Dotychczasowe przepisy regulujące tworzenie grup rolnych, mimo kilkukrotnych nowelizacji, nie wystarczały – w opinii MRiRW – by zachęcić rolników do współpracy w grupach.

Tymczasem, według resortu rolnictwa, uczestnictwo w grupach producentów jest skutecznym sposobem na dopasowanie produkcji do potrzeb odbiorców, korzystne zbycie produktów, obniżenie kosztów produkcji i osiągnięcie większych zysków.

Nowela reguluje szczegółowo zasady działania grup. Precyzuje m.in. coroczny poziom produkcji oraz sprzedaży przez członków grupy producentów do grupy – będzie to ilość nie mniejsza niż 80 proc. wielkości produkcji.

Oznacza to, że maksymalnie 20 proc. produkcji członka grupy może zostać np. wprowadzone na rynek z pominięciem grupy producentów. Ponadto doprecyzowano, że określana w rozporządzeniu ministra rolnictwa minimalna roczna wielkość produkcji towarowej oznacza produkcję wszystkich członków grupy sprzedaną do grupy w danym roku jej działalności.

Nad działalnością grup producentów rolnych nadzór sprawować będzie Agencja Rynku Rolnego (do tej pory zadanie to należało do marszałków województw). Zadania dotyczące rejestracji oraz nadzoru będą należały do właściwego terenowo dyrektora ARR. Agencja Rynku Rolnego przejmie również nadzór nad działalnością związków grup producentów rolnych.

Kolejną zmianą jest obowiązek dołączania do wniosku o wydanie decyzji o uzyskanie statusu grupy producentów rolnych – planu biznesowego. Plan ten ma być opracowywany na co najmniej 5 lat i rozpisywany na formularzu opracowanym przez ARR i udostępnianym na stronie internetowej Agencji. Plan biznesowy będzie podstawą do udzielenia wsparcia.

Nowe regulacje dostosowują istniejące przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz ich związków do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 (przepisy tego rozporządzenia określają wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 02.10.2015 roku