Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Nowy „Program dla szkół”

Nowy „Program dla szkół”

Nowe podejście do promocji zdrowego żywienia w zakresie spożycia owoców i warzyw oraz mleka. Budżet Programu to ponad 21 mln euro środków unijnych i 340 mln złotych z budżetu krajowego.

Program dla szkół” ma promować wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa i mleko poprzez finansowanie:

– dostaw owoców i warzyw oraz mleka,

– wspierających działań edukacyjnych,

– określonych kosztów związanych m.in. z promocją, monitoringiem i oceną.

Główne zasady programu w danym kraju określone będą w Strategii krajowej obejmującej perspektywę 6 kolejnych lat szkolnych (2017/2018-2022/2023).

Budżet programu

Budżet programu w UE wynosi 250 mln EUR na rok szkolny, z czego:

– 150 mln EUR na komponent owocowo-warzywny,

– 100 mln EUR na komponent mleczny.

Gwarantowana alokacja dla Polski na rok szkolny to:

– 11,640 mln EUR — owoce i warzywa (6. budżet wśród krajów UE),

– 20,205 mln EUR – mleko (3. budżet wśród krajów UE).

Planowane dofinansowanie z budżetu krajowego – 340 mln zł na rok szkolny.

Produkty

Produkty udostępniane w ramach programu zostaną określone przez państwo członkowskie w Strategii krajowej. Priorytetowo dzieci powinny otrzymywać świeże owoce i warzywa i/lub mleko spożywcze.

Działania edukacyjne

Państwa członkowskie, mając na celu zapewnienie skuteczności programu, zobowiązane są do organizacji obowiązkowych wspierających działań edukacyjnych w ramach programu. Działania te mogą obejmować aktywności mające za zadanie m.in.:

– edukowanie na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz właściwej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz mleko,

– przybliżenie dzieciom tematyki związanej z rolnictwem, w tym zapoznanie ich z różnorodnymi produktami i ich pochodzeniem.

Promocja

Państwa członkowskie zobowiązane są do prowadzenia działań promujących Program.

Ocena i monitoring

Program podlegał będzie regularnemu monitoringowi oraz ocenie skuteczności w odniesieniu do założonych celów prowadzonych przez państwa członkowskie.

Prace przygotowawcze

Prace nad przygotowaniem do uruchomienia nowego programu prowadzone przez MRiRW z udziałem ARR rozpoczęły się w listopadzie 2016 r. W dalszej kolejności planowane są spotkania robocze oraz konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialnymi za przygotowanie odpowiednio: wykazu produktów owocowo-warzywnych i produktów mlecznych zalecanych do objęcia programem oraz założeń do realizacji działań edukacyjnych w szkołach uczestniczących w programie.

Źródło: www.minrol.gov.pl z dnia 24.01.2017 roku