Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Od stycznia ok. 9 złotych więcej na rachunkach „kuchenkowiczów”

Od stycznia ok. 9 złotych więcej na rachunkach „kuchenkowiczów”

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

Po raz pierwszy taryfa rozkłada podwyżkę cen gazu na raty

17 grudnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdziłtaryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) dla odbiorców w gospodarstwachdomowych. Jest to jednocześnie pierwsza taryfa zatwierdzona na podstawieszczególnego mechanizmu wprowadzonego w celu minimalizowania podwyżek cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych.Pozwala on ograniczyć skalę podwyżki ceny gazu poprzez przeniesienieczęści kosztów jego zakupu na trzy kolejne lata, a nie jak dotychczas –uwzględnić całość tych kosztów wyłącznie w aktualnie kalkulowanejtaryfie.

Wysokie ceny gazu na rynku hurtowym

To szczególne rozwiązanie zostało wprowadzone w celu ograniczeniapodwyżki cen paliwa gazowego dla odbiorców w gospodarstwach domowych.Poziom wnioskowanych przez spółki, a następnie zatwierdzanych przezPrezesa URE taryf na sprzedaż paliwa gazowego gospodarstwom domowym, w znacznej części jest pochodną kosztów zakupu gazu ziemnego przez teprzedsiębiorstwa, a koszty te od początku bieżącego roku gwałtownierosną. O dynamicznej i dotychczas nieobserwowanej sytuacji naeuropejskim rynku gazu, która skutkuje wysokimi cenami tego paliwa, pisaliśmy już w połowie października.

Od początku 2021 r. obserwujemy bowiem znaczny wzrost cen gazuziemnego w całej Europie. Dla przedsiębiorstw zajmujących się jegosprzedażą na rynku detalicznym przekłada się to na wzrost kosztówpozyskania tego paliwa, co oznacza wzrost cen gazu po jakich oferowanyjest gaz odbiorcom. Właśnie utrzymujący się wzrost cen gazu na TowarowejGiełdzie Energii, która stanowi podstawowe źródło pozyskania tegopaliwa przez PGNiG OD, jest głównym powodem wzrostu cen dla odbiorcówindywidualnych.

Więcej informacji w linku: www.ure.gov.pl