Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Odwrotne obciążenie VAT na giełdowe transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2

Odwrotne obciążenie VAT na giełdowe transakcje dotyczące gazu, energii i uprawnień do emisji CO2

Wprowadzane rozwiązanie zwiększy konkurencyjność polskiego systemu giełdowego. Regulacje mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać
od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

W związku z ogłoszoną 24 marca 2023 r. ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 556), Polska wprowadza „Czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych”.

Rozwiązanie, które zwiększy konkurencyjność polskiego systemu giełdowego, było oczekiwane przez zainteresowane branże. Regulacje mają charakter przepisów epizodycznych i będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

Przepisy te mogą być wprowadzone przez państwa UE na podstawie art. 199a ust. 1 lit. a oraz e dyrektywy VAT. Odwrotne obciążenie VAT stosują m.in. Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Rumunia oraz Wielka Brytania.

Rozwiązanie zakłada, że podatnikami są nabywcy lub usługobiorcy w zakresie dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, w sytuacji gdy są one dokonywane bezpośrednio lub za pośrednictwem uprawnionego podmiotu na:

  • giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych,
  • rynku regulowanym lub zorganizowanej platformie obrotu (OTF) w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmioty zamierzające dokonywać ww. czynności mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego przed dokonaniem pierwszej czynności, stosowne zawiadomienie.

www.gov.pl/finanse