Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Opublikowano tłumaczenie Kodeksu Żywnościowego CXC 80-2020 „Kodeks postępowania w zakresie zarządzania alergenami pokarmowymi dla podmiotów działających na rynku spożywczym”

Opublikowano tłumaczenie Kodeksu Żywnościowego CXC 80-2020 „Kodeks postępowania w zakresie zarządzania alergenami pokarmowymi dla podmiotów działających na rynku spożywczym”

Główny Inspektorat Sanitarny przygotował tłumaczenie dokumentu Kodeksu Żywnościowego CXC 80-2020 „Kodeks postępowania w zakresie zarządzania alergenami pokarmowymi dla podmiotów działających na rynku spożywczym”.

24 marca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2021/382 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do zarządzania alergenami pokarmowymi, redystrybucji żywności i kultury bezpieczeństwa żywności. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Jak wskazano w motywie 4 preambuły rozporządzenia, mając na uwadze przyjęcie globalnej normy Kodeksu Żywnościowego CXC 80-2020 (Code of practise on food allergen management for food business operators) oraz oczekiwania konsumentów i partnerów handlowych, że żywność produkowana w UE spełnia co najmniej globalną normę, konieczne jest wprowadzenie wymogów wprowadzających dobre praktyki higieniczne w celu zapobiegania lub ograniczania obecności substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011), w sprzęcie, środkach transportu lub pojemnikach stosowanych do zbierania, transportu, przetwarzania, przygotowywania lub przechowywania środków spożywczych.


Wymogi odnoszące się do działań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie obecności substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji,  wskazane w rozporządzeniu (UE) 2021/383 (zmiana załączników I oraz II) odnoszą się zarówno do produkcji na etapie produkcji pierwotnej jak i dalszych etapach produkcji.


Natomiast w rozdziale XIa (kultura bezpieczeństwa żywności) ww. rozporządzenia wymieniono obowiązki przedsiębiorców (oraz obowiązek ich udowodnienia organom urzędowej kontroli) związane z kulturą bezpieczeństwa żywności, takie jak: 

  • świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności oraz znaczenia bezpieczeństwa
    i higieny żywności wśród wszystkich pracowników przedsiębiorstwa;
  • sprawdzanie, czy kontrole są przeprowadzane terminowo i skutecznie, a dokumentacja jest aktualna;
  • zapewnienie odpowiednich szkoleń i nadzoru dla personelu;

Wymogi te można odnieść również do zarządzania przez przedsiębiorcę alergenami. 

Norma Kodeksu została pierwotnie opublikowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w języku angielskim jako code of practice on food allergen management for food business operators  CXC 80-2020. Ze względu na istotność tego dokumentu, z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego wykonane zostało tłumaczenie na język polski. Statut przetłumaczonego dokumentu w wersji polskiej pozostaje nieformalny, natomiast został on zweryfikowany przez GIS pod względem merytorycznym. W związku z powyższym,  w przypadku rozbieżności rozstrzygający będzie język oryginału.

Poniżej do pobrania norma Kodeksu Żywnościowego CXC 80-2020 Kodeks postępowania w zakresie zarządzania alergenami pokarmowymi dla podmiotów działających na rynku spożywczym:

  • polska wersja językowa – tłumaczenie nieoficjalne (dokument pdf.);
  • oryginalna, angielska wersja językowa –  (dokument pdf.)

Materiały 

Norma Kodeksu Żywnościowego CXC 80-2020 – tłumaczenie PL

Norma Kodeksu Żywnościowego CXC 80-2020 – oryginał EN

www.foodfakty.pl