Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Organizacje producentów mają do wycofania 7720 ton jabłek

Organizacje producentów mają do wycofania 7720 ton jabłek

Jak informuje ARR, organizacje producentów owoców zainteresowane wycofaniem jabłek z rynku mogą składać powiadomienia od dzisiaj, tj. 22 czerwca. Łączna ilość owoców do wycofania wynosi 7720 ton.

Oto treść komunikatu ARR:
“Zgodnie z § 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z UE do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523, ze zm.) Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż w zakresie przydzielonych przez Komisję Europejską ilości produktów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach limitów ustalonych w załączniku nr V do rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. (), wyłącznie organizacje producentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia RM mogą wykorzystać ilość: 7720 ton jabłek, składając powiadomienia dotyczące ww. produktów do Dyrektora Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na siedzibę, nie później, niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzenia danej operacji, przy czym limit, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia RM, wynosi dla tych powiadomień 3000 ton.

Organizacje producentów zainteresowane wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie w dniach i godzinach pracy poszczególnych OT ARR, tj. od 22.06.2017 r. Powiadomienia nie wszczynają postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – z uwagi na to dniem złożenia powiadomienia jest dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 2016/921 musi być zakończona do 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z § 6a ust. 4 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, w dniu w którym suma ilości produktów wynikająca z dodatkowych powiadomień przekroczy ww. ilość produktów, Prezes Agencji Rynku Rolnego poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

  • zakończeniu przyjmowania powiadomień;
  • wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z dodatkowych powiadomień złożonych w tym dniu.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku złożenia do ARR znacznej liczby powiadomień, w których zgłoszone ilości, dotyczące wycofań z rynku, przekroczą dostępną ilość do wykorzystania, wówczas współczynnik przydziału może zostać określony na poziomie 0,00. Oznacza to, że organizacjom producentów nie zostanie przydzielona żadna ilość do przeprowadzenia operacji wycofania w ramach rozdysponowania, o którym mowa w § 6a ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 5 września 2016 r.”

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 22.06.2017 roku