Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Polska otrzyma w ramach WPR ponad 31 mld euro

Polska otrzyma w ramach WPR ponad 31 mld euro

Roman Wieczorkiewicz, portalspożywczy.pl

Polska w latach 2014-2020 w ramach WPR otrzyma z budżetu UE kwotę 32,1 mld euro, w tym 23,5 mld euro na płatności bezpośrednie,z uwzględnieniem przesunięcia z II filaru i 8,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich – 13,5 mld euro łącznie ze środkami krajowymi – powiedział Dariusz Nieć, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

Ponadto, dzięki temu, że w ramach polityki spójności środki UE w wysokości 5,2 mld euro zostaną skierowane tylko na obszary wiejskie, w szczególności na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, gospodarkę wodną, rozwój przedsiębiorczości i reorientację zawodową rolników, więcej środków będzie można przeznaczyć na inne wsparcie w ramach II filara WPR.

Jak mówił dyrektor Nieć, w ramach projektu PROW 2014-2020 zaplanowano do realizacji w ramach działania Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. Wsparcie skierowane będzie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które: posiadają zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz działają jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Zaplanowano, że na realizację działania zostanie przeznaczona kwota ok. 693 mln euro, a wsparcie dotrze do blisko 3 tys. podmiotów.

Wspierane będą m.in.: (a) koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska; (b) koszty zakupu maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży; (c) koszty zakupu urządzeń służących poprawie ochrony środowiska; (d) koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania.

Kryteria kwalifikowalności zakładają m. in., że wsparcie będzie mogło być udzielone wnioskodawcy zdolnemu do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia – weryfikacja na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych zawartych w biznesplanie. Udzielenie pomocy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie tzw. efektu deadweight). Ponadto o wsparcie będzie mógł ubiegać się wyłącznie wnioskodawca, który deklaruje, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich), zawieranych bezpośrednio z: rolnikami, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

Cały artykuł znajdziecie Państwo w poniższym linku.

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 26.09.2014 roku