Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Pomoc dla sadowników oraz plantatorów – wstępne podsumowanie

Pomoc dla sadowników oraz plantatorów – wstępne podsumowanie

Ze wstępnych danych wynika, że sadownicy i plantatorzy truskawek oraz krzewów owocowych, którzy w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu ponieśli straty na co najmniej 30 proc. i poniżej 70 proc. powierzchni upraw złożyli prawie 6,7 tys. wniosków o pomoc, w tym ok. 5,7 tys. w formule pomocy publicznej, a blisko 1 tys. jako pomoc de minimis w rolnictwie. 

Wnioski należało dostarczyć do biura powiatowego Agencji. Wśród załączników powinny się znaleźć: kopia protokołu oszacowania szkód; kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych oraz opłacenie składki, jeżeli taka informacja nie została zawarta w treści polisy; zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie lub de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie. Dokumenty można było złożyć bezpośrednio w placówce ARiMR, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową (Poczta Polska), a także przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl. Dotychczas zarejestrowano wnioski złożone przez prawie 6,7 tys. rolników, w tym ok. 5,7 tys. w formule pomocy publicznej, a blisko 1 tys. jako pomoc de mninimis w rolnictwie

Ta pomoc została skierowana do producenta rolnego, który jest mikro-, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i ma nadany numer EP i będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie albo pomocy publicznej. Wszystko zależy od tego, czy szkody w uprawach wyniosły poniżej czy powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły straty, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Wysokość pomocy wyliczona zostanie jako iloczyn deklarowanej we wniosku powierzchni upraw, na której powstały szkody, oraz stawki tej pomocy:

  • 2500 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstałe szkody objęły co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;
  • 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących drzew owocowych, na której powstałe szkody objęły co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy;
  • 1250 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na której powstałe szkody objęły co najmniej 50% i mniej niż 70% danej uprawy;
  • 625 zł na 1 ha powierzchni uprawy owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na której powstałe szkody objęły co najmniej 30% i mniej niż 50% danej uprawy.

Wsparcie udzielone na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć równowartości w złotych 15 tys. euro.

www.e-sadownictwo.pl