Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Prekonsultacje w zakresie aktualizacji dokumentów strategicznych – KPEiK/PEP2040

Prekonsultacje w zakresie aktualizacji dokumentów strategicznych – KPEiK/PEP2040

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w procesie zbierania opinii dotyczących krajowej wizji niskoemisyjnej transformacji energetycznej w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej, a także kształtowania wkładu Polski w unijne cele klimatyczno-energetyczne do 2030 roku. Celem tych konsultacji jest również ustalenie szans, wyzwań oraz niezbędnych działań, narzędzi i środków niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju sektora energii.

W ramach prowadzonych prac, zapraszamy do udziału w prekonsultacjach mających na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energii, w tym Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040).

Prekonsultacje będą trwać do 30 czerwca 2023 roku.

Należy jednak podkreślić, że prekonsultacje te stanowią dodatkowy etap zbierania opinii. Projektowane dokumenty strategiczne będą poddane pełnym konsultacjom publicznym i uzgodnieniom w późniejszym okresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu zainicjowania szerokiej dyskusji załączamy prekonsultacyjny scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej. Ten scenariusz odzwierciedla obecne trendy i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac nad kompleksową aktualizacją strategii energetycznej, która obejmować będzie wszystkie sektory gospodarki.

Prosimy o wypełnienie interaktywnego formularza umieszczonego na stronie MKiŚ, który ułatwi zgłaszanie uwag, ich analizę oraz opracowanie i podsumowanie wniosków.

Jeśli opisują Państwo w formularzu wyzwania transformacji, będziemy wdzięczni za przedstawienie sugerowanych rozwiązań, popartych argumentacją, danymi i analizami.

Formularz jest preferowanym sposobem zgłaszania opinii w tych prekonsultacjach i powinien być pierwszym wyborem interesariuszy. Jeśli konieczne jest przekazanie dokumentów w innym formacie (np. opinii opatrzonych podpisem elektronicznym, analiz, raportów, danych itp.) mogą one zostać również przesłane na adres mailowy: .

Prosimy o terminowe składanie uwag. Formularz zostanie zamknięty 30 czerwca 2023 r., a przesyłanie odpowiedzi po tym terminie nie będzie możliwe.

Dziękujemy za udział w procesie prekonsultacji i za poświęcony czas na zgłaszanie uwag. Państwa opinie są cenne i będą miały istotny wpływ na kształtowanie krajowej strategii transformacji energetycznej.

www.gov.pl/klimat