Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Premier z wizytą w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Premier z wizytą w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

W poniedziałek 13 lipca 2015 roku premier Ewa Kopacz odwiedziła Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. W spotkaniu z naukowcami uczestniczyła również podsekretarz stanu Zofia Szalczyk.

Wizyta związana jest z przygotowaniem na wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dwóch projektów uchwał:

  1. projektu uchwały Rady Ministrów ustanawiającej program wieloletni na lata 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” wykonywany przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,
  2. projektu uchwały Rady Ministrów ustanawiającej program wieloletni na lata 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” wykonywany przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Planowane nakłady, z budżetu MRiRW, na ten cel wyniosą ok. 143,1 mln zł. (58 mln zł + 85,1 mln zł.).

Są to bardzo ważne zagadnienia, gdyż postęp w polskim rolnictwie osiągany jest między innymi poprzez wdrażanie do praktyki rolniczej licznych innowacji – wyników badań naukowych wypracowywanych w dwunastu państwowych instytutach badawczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do takich instytutów należą m.in.:

– Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz

– Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie.

Realizują one wieloletnie programy badawczo-wdrożeniowe z zakresu produkcji roślinnej, które są przygotowywane i finansowane ze środków budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem tych programów jest  opracowywanie  projektów coraz doskonalszych technologii przyczyniających się do wzrostu produkcji wysokiej jakości surowców rolnych i żywności pochodzenia roślinnego.

Światowej klasy Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zapewnia transfer najnowszych wyników badań dla sektora ogrodniczego. Posiada on w swoim dorobku wiele nowatorskich w skali światowej rozwiązań, które w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiego ogrodnictwa.

Warto podkreślić, że w latach 2007-2014 eksport rolno-spożywczy wzrósł ponad dwukrotnie (z 10,1 mld euro do 21,3 mld euro). Polska jest dużym producentem i liczącym się na światowym rynku eksporterem owoców i warzyw. W ubiegłym roku eksport świeżych owoców i warzyw wyniósł 2 mld euro. Naszymi flagowymi produktami są jabłka, cebula, kapusta, a także pieczarki, truskawki i borówka amerykańska.

Obydwa instytuty w latach 2008 – 2014 otrzymały wsparcie na realizację programów w łącznej wysokości ok. 119 mln zł.

Wyniki programów udostępnia się szerokiej praktyce rolniczej, ogrodniczej i działkowcom poprzez dostarczanie materiału hodowlanego, projektów technologii, instrukcji wdrożeniowych, publikacje popularno-naukowe i naukowe, szkolenia i praktyki.

Nowe programy wieloletnie stanowią kontynuację wcześniej przyjętych zadań istotnych dla realizacji ważnych celów polityki państwa. Mają one znaczenie horyzontalne i przyczynią się do rozwoju wielu sektorów gospodarki. Do głównych celów, które zostaną osiągnięte w wyniku ich realizacji należy zaliczyć:

W obszarze ogrodnictwa:

– wspieranie bezpieczeństwa żywnościowego oraz wysokojakościowej produkcji owoców i warzyw (dostępność owoców i warzyw o najwyższej jakości odżywczej, wdrażanie bezpiecznych dla ludzi metod produkcji obejmujących zalecenia ochrony roślin, nawożenia i nawadniania, ograniczanie zanieczyszczeń płodów rolnych, identyfikacja i przeciwdziałanie nowym zagrożeniom),

– wspieranie eksportu owoców, warzyw i roślin ozdobnych (testowanie nowych technologii przechowywania i przetwórstwa, analizy rynków, wsparcie eksperckie przy otwieraniu nowych rynków zbytu),

– zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych i przedsiębiorstw działających w tej branży – poprzez ścisłe powiązanie nauki z praktyką,

– hodowlę nowych odmian oraz wytwarzanie elitarnego materiału szkółkarskiego wolnego od patogenów (istotne z punktu widzenia eksportu i produktywności roślin),

– ochronę środowiska (bezpieczne techniki stosowania agrochemikaliów, gospodarowanie wodą w rolnictwie, zagospodarowanie odpadów, ograniczenie presji rolnictwa na środowisko, zachowanie bioróżnorodności, ochrona owadów zapylających),

– wspieranie rozwoju pszczelarstwa.

W obszarze rolnictwa i zasobów genowych:

– wdrażanie postępu biologicznego jako jednej z najistotniejszych sił napędowych rozwoju rolnictwa (opracowanie nowych technik hodowlanych i molekularnych, przygotowanie materiałów wyjściowych do tworzenia nowych odmian dostosowanych do polskich agroekosystemów),

– poszerzanie zasobów w banku genów (gromadzone będą cenne roślinne zasoby genowe na użytek prac hodowlanych i naukowych, wypełnienie zobowiązań międzynarodowych wynikających z Międzynarodowego Traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa),

– wsparcie realizacji polityki rządu w zakresie GMO (analizy laboratoryjne obecności GMO, badania na rzecz zachowania czystości produkcji, uwalniania do środowiska, bezpieczeństwa żywności).

Wizytowany dziś Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest instytutem badawczym, utworzonym 1 stycznia 2011 roku na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poprzez połączenie dwóch jednostek badawczo-rozwojowych o długoletniej tradycji, tj.:

– Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka (zał. w1951 rok) i

– Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka (zał. w1964 rok).

Instytut dysponuje bogatą infrastrukturą badawczą, obejmującą 165 ha pól doświadczalnych, 2 ha obiektów pod osłonami i ponad 30 laboratoriów tematycznych, z wyposażeniem odpowiadającym światowym standardom.

Jest także właścicielem 4 spółek prawa handlowego (Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach, Kwiaciarski Zakład Doświadczalny w Nowym Dworze, Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej i WZD w Pszczynie).

Obecnie Instytut zatrudnia 470 osób, w tym 170 pracowników naukowych i 300 pracowników obsługi technicznej i administracji.

Źródło: www.minrol.gov.pl