Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Priorytety unijnej polityki promocyjnej

Priorytety unijnej polityki promocyjnej

Komisja Europejska przyjęła Roczny Program Prac na 2018 r. dotyczący promocji produktów rolnych i żywnościowych.

Zaproszenia do składania wniosków zostaną opublikowane w styczniu 2018 r. na stronie internetowej CHAFEA: https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/news

Budżet przeznaczony na współfinansowanie działań promocyjnych znacznie się zwiększył. RPP 2018 zakłada współfinansowanie programów promocyjnych wszystkich państw członkowskich, w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, na poziomie 179,1 mln EUR, czyli o 46,1 mln EUR więcej w stosunku do budżetu RPP w 2017 r.

Dodatkowo, podobnie jak w roku ubiegłym, przewidziano budżet na działania własne Komisji Europejskiej w wysokości 9,5 mln EUR.

Unijna polityka promocyjna koncentrować się będzie przede wszystkim na rynkach o największym potencjale wzrostu, głównie na krajach spoza UE. Program prac na 2018 r. został przyjęty przez KE 15 listopada 2017 r. i podobnie jak w latach poprzednich, umożliwi współfinansowanie z budżetu UE kampanii promocyjnych, dotyczących produktów rolno-spożywczych.

Program prac na 2018 r. jest kontynuowany na tych samych ogólnych zasadach, co poprzednie programy promocyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia liczby indywidualnych kampanii skierowanych do krajów spoza UE o największym potencjale wzrostu. Główny nacisk kładziony jest na współfinansowanie kampanii, mających na celu informowanie konsumentów o unijnych systemach jakości, tj. rolnictwo ekologiczne, chroniona nazwa pochodzenia (CHNP), chronione oznaczenie geograficzne (CHOG), gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS).

Na programy promocyjne i informacyjne w 2018 r. Komisja Europejska założyła budżet w wysokości 179,1 mln EUR, w tym na:

 • programy proste 100 mln EUR (o 20 mln EUR więcej niż w RPP na 2017 rok);
 • programy multi 79,1 mln EUR (o 36 mln EUR więcej niż w RPP na 2017 rok).

Dodatkowo, podobnie jak w roku ubiegłym, przewidziano budżet na działania własne KE w wysokości 9,5 mln EUR.

Komisja Europejska przeznacza na programy proste:

a) skierowane na rynek wewnętrzny 20 mln EUR, w tym:

 • 11 mln EUR na temat 1 – Programy informacyjne i promocyjne, mające na celu podnoszenie świadomości i uznawanie unijnych systemów jakościowych, w rozumieniu art. 5(4)(a),(b),(c) rozporządzenia UE 1144/2014;
 • 7 mln EUR na temat 2 – Programy informacyjne i promocyjne, mające na celu podkreślenie specyfiki metod unijnej produkcji rolnej i  charakterystyki europejskich produktów rolno-spożywczych oraz systemów jakości określonych w art. 5(4)(d) rozporządzenia UE 1144/2014;
 • 2 mln EUR na temat 3 – Programy informacyjne i promocyjne, mające na celu podkreślenie specyfiki produkcji mięsa owczego/koziego.

b) skierowane na rynek krajów trzecich 75 mln EUR, w tym:

 • 26,25 mln EUR na temat 4 – programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: Chiny (zawierające Hong Kong, Makao), Japonia, Korea Południowa, Tajwan, region Płd.-Wsch. Azji lub Indie;
 • 22,5 mln EUR na temat 5 – programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: USA, Kanady, Meksyk i Kolumbia;
 • 26,25 mln EUR na temat 6 – programy informacyjne i promocyjne skierowane na inne obszary geograficzne niż te, wskazane w priorytetach 4 i 5.

c) w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych specyficznych problemów (w ramach dodatkowego naboru) 5 mln EUR.

KE przeznacza na programy MULTI:

a) skierowane na rynek wewnętrzny 42 mln EUR, w tym:

 • 4 mln EUR na temat A – programy informacyjne i promocyjne, mające na celu podkreślenie specyfiki produkcji mięsa owczego/koziego;
 • 8 mln EUR na temat B – programy informacyjne i promocyjne, mające na celu zwiększenie spożycia owoców i warzyw, skierowane na rynek wewnętrzny, w kontekście zrównoważonych i prawidłowych praktyk dietetycznych;
 • 30 mln EUR na temat Cprogramy informacyjne i promocyjne, mające na celu zwiększenie świadomości i uznawania unijnych systemów jakości, wymienionych w art. 5(4)(a), (b), (c) rozporządzenia UE 1144/2014 albo programy informacyjne i promocyjne, podkreślające specyfikę metod unijnej produkcji rolnej, cechy charakterystyczne unijnych produktów rolnych oraz unijne systemy jakości wymienione w art. 5(4)(d) rozporządzenia UE 1144/2014;

b) skierowane na rynek krajów trzecich 32,1 mln EUR, w tym:

 • 32,1 mln EUR na temat D – programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości i uznawania unijnych systemów jakości wymienionych w art. 5(4)(a), (b), (c) rozporządzenia UE 1144/2014 albo programy informacyjne i promocyjne, podkreślające specyfikę metod unijnej produkcji rolnej, cechy charakterystyczne unijnych produktów rolnych oraz unijne systemy jakości wymienione w art. 5(4)(d) rozporządzenia UE 1144/2014.

c) w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych specyficznych problemów (w ramach dodatkowego naboru) 5 mln EUR.

Roczny Program Prac na rok 2018 (RPP 2018) został opracowany na podstawie art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z 22 października 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące RPP 2018 można znaleźć na stronie KE: https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en#2018-work-programme

Źródło: www.minrol.gov.pl z dnia 15.12.2017 roku