Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Prof. dr hab. Kazimierz Tomala odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Kazimierz Tomala odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prof. Dr hab. Kazimierz Tomala został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Profesor nauk rolniczych, prorektor ds. rozwoju SGGW, wybitny ekspert i autorytet naukowy w obszarze fizjologii owoców i przechowalnictwa. Uczeń i kontynuator działalności twórców polskiej szkoły sadownictwa – prof. Szczepana Pieniążka i prof. Andrzeja Sadowskiego. Działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną łączy nierozerwalnie ze ścisłą współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wielkim zaangażowaniem w upowszechnianie wiedzy.

Od 1981 r. pracuje jako nauczyciel akademicki w SGGW. Pełnił funkcję m.in.: kierownika Katedry Sadownictwa (1997-1999; 2006-2016), prodziekana ds. studenckich (1994-1999), przez dwie kadencje dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (1999-2005), rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich (2013-2016), prorektora ds. dydaktyki (2016-2020). Członek wielu senackich, rektorskich i wydziałowych komisji. Od 2020 r. jest prorektorem SGGW ds. rozwoju i profesorem w Katedrze Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa.

W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach dotyczących jakości i zdolności przechowalniczej owoców,  w tym przyczynami zmienności składu mineralnego i zdolności przechowalniczej jabłek i gruszek, metodami wyznaczania dojrzałości zbiorczej, wzbogacaniem w wapń, skarlaniem wzrostu jabłoni, stosowaniem giberelin, przed- i pozbiorczym blokowaniem receptorów etylenu oraz przechowywaniem w warunkach KA i ULO, ostatnio także w dynamicznie kontrolowanej atmosferze.

Opublikował 518 prac, w tym 166 oryginalnych prac twórczych i rozdziałów w monografiach, 106 komunikatów naukowych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych, 239 artykułów popularno-naukowych, 5 książek i monografii oraz 2 instrukcje wdrożeniowe. Kierował 6 krajowymi projektami badawczymi uzyskanymi w ramach konkursów KBN, 17 tematami badawczymi finansowanymi przez zagraniczne i krajowe podmioty gospodarcze oraz 1 projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Pełniąc funkcję dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu zainicjował budowę dwóch obiektów: szklarniowego i przechowalniczego z w pełni zautomatyzowanym kontrolowaniem składu gazowego atmosfery. Przyczynił się do organizacji i wyposażenia w nowoczesną aparaturę badawczą (m.in. chromatografy gazowe i GSMS, chromatograf cieczowy HPLC, 2 maszyny wytrzymałościowe – Instron, nowoczesne refraktometry i titratory TitroLine, termometr na podczerwień, ultrawirówka) specjalistycznego Laboratorium Fizjologii Owoców i Przechowalnictwa, z którego korzystają doktoranci, dyplomanci oraz studenci.

Wygłosił ponad 150 wykładów dla terenowej kadry inżynieryjno-technicznej i sadowników-praktyków, autor recenzji ponad 60 publikacji naukowych i ponad 50 projektów badawczych, licznych ekspertyz sądowych i opinii jako ekspert SITO.

Zaangażowany w szkolenia nauczycieli, kursy dla mistrzów-sadowników, a także w organizację olimpiad wiedzy i umiejętności rolniczych. Współorganizator 25 edycji Dnia Otwartego Sadu Doświadczalnego SGGW oraz 15 edycji Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej FruitPro.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (1990–), Towarzystwa Botanicznego (2002–), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2004–). W latach 2003-2021 przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Był zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN (2003-2006) i członkiem KNO PAN (2007-2015) oraz członkiem Sekcji III – Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2013-2016). Członek wielu redakcji naukowych, m.in. Kolegium Redakcyjnego Folia Horticulturae (2001–), Acta Agrobotanica (2002–), Rady Naukowej Działu Ogrodnictwo czasopisma naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Nauka Przyroda Technologie (2007-2016). Konsultant naukowy miesięcznika praktycznego sadownictwa SAD (2006–).

Uczestniczył w ponad 50 krajowych i międzynarodowych konferencjach i  sympozjach, m.in. w Belgii, Chinach, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kanadzie, Nowej Zelandii, USA i Włoszech. Wygłosił 5 referatów plenarnych na sympozjach międzynarodowych (jako keynote speaker), 9 referatów wprowadzających na konferencjach krajowych oraz 7-krotnie przewodniczył sesjom na międzynarodowych i krajowych konferencjach. Był zapraszany z wykładami do Chile, Chin, Czech, Rosji i na Ukrainę.

Aktywnie uczestniczy w procesie unowocześniania programów studiów, doskonalenia jakości kształcenia  oraz inicjowania  międzynarodowej mobilności studentów i nauczycieli akademickich SGGW.  Opracował od podstaw program kształcenia dla modułów fizjologia owoców i przechowalnictwo oraz przechowalnictwo ogrodnicze. Był inicjatorem i organizatorem długoterminowych praktyk studenckich w Kanadzie i w Szwajcarii. Współuczestniczył w opracowaniu programu międzywydziałowego kierunku studiów towaroznawstwo.  Jest współautorem trzech opracowań zwartych dla studentów. Od 12 lat prowadzi przedmiot sadownictwo i przechowalnictwo europejskie realizowany w formie warsztatów wyjazdowych do czołowych jednostek badawczych oraz podmiotów gospodarczych UE.

Wypromował 283 dyplomantów oraz 12 doktorów nauk rolniczych. Opracował 38 recenzji lub opinii w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych, 17 w postępowaniu o nadanie tytułu lub zatrudnienie na stanowisku profesora, 1 w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa, 1 o przyznanie uprawnień do doktoryzowania. Pięciokrotnie uczestniczył jako ekspert w pracach Zespołu Oceniającego kształcenie na kierunku ogrodnictwo.   

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został wcześniej odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”,  Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”. Otrzymał liczne nagrody JM Rektora SGGW.

www.e-sadownictwo.pl