Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Program dopłat do cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, czyli nowy program wsparcia dla przedsiębiorstw w 2023 roku

Program dopłat do cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, czyli nowy program wsparcia dla przedsiębiorstw w 2023 roku

Dynamiczny wzrost cen gazu i energii elektrycznej spowodował w ostatnim czasie znaczne zwiększenie kosztów działalności dla wielu sektorów.  Kryzys energetyczny i surowcowy w szczególności dotknął branże związane z produkcją przemysłową, w tym zakłady charakteryzujące się dużą energochłonnością.  W najbliższych tygodniach ruszyć ma program wsparcia, który może zrekompensować w części wzrost kosztów energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Kto może skorzystać z dopłaty do cen energii oraz o czym warto pamiętać podczas wnioskowania o wsparcie? Odpowiedzi znajdują się w przygotowanym przez naszego eksperta artykule, w którym udostępniamy kalkulator spełnienia warunku energochłonności firmy.

Już niebawem wystartuje nowy Program pomocowy dla firm energochłonnych 

Przedsiębiorstwa borykające się z wysokimi kosztami zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego ponownie będą mogły liczyć na wsparcie w postaci dotacji. Na ukończeniu są prace legislacyjne nad nowym programem wsparcia dla sektorów energochłonnych pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, który ma być swoistego rodzaju tarczą chroniącą firmy przed negatywnymi skutkami wzrostu cen surowców.

Nowe rozwiązania mają w szerszym niż poprzednio zakresie zrekompensować koszty, jakie w związku z podwyżkami cen poniosły firmy. Co ważne, czas na złożenie wniosków o dopłaty do cen energii będzie krótki.

Więcej o tym jak firmy mogą mierzyć się ze skokowym wzrostem cen energii, uzyskaniem konkurencyjności na rynku czy sposobach na poszukiwanie potencjalnych oszczędności w prowadzeniu biznesu można dowiedzieć się ze strony: Efektywność Energetyczna.

Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w ramach nowej edycji Programu

W ramach Programu rekompensującego wzrost kosztów energii za rok 2023, wsparcie wypłacane będzie w formie bezpośrednich dotacji do kwoty 4 mln EUR. W odróżnieniu od ubiegłorocznej edycji programu obecna edycja uwzględnia korzystne dla firm zmiany.  Przede wszystkim, planowane jest rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania ze wsparcia.

Więcej o tym jak obniżyć koszty energii można odnaleźć w artykule Ekspertów EY pt. “Jak obniżyć koszty energii? Efektywność energetyczna przedsiębiorstwa a cena energii elektrycznej, gazu i węgla”. W artykule odpowiadamy na tak istotne pytania jak: Jak obliczyć zużycie prądu? Jak oszczędzać prąd? Jak obniżyć koszty energii i zadbać o efektywność energetyczną? Co to jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa? 

Kto może skorzystać z Programu dopłat do cen energii i gazu?

W ramach tegorocznego programu przewidziano co do zasady dwa progi wsparcia.

W podstawowym limicie beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorstwa, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

  • spełniają warunek energochłonności (tj. koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości produkcji sprzedanej przedsiębiorstwa – dla wstępnej weryfikacji zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora udostępnionego poniżej),
  • prowadzą przeważającą działalność w jednej lub wielu podklasach PKD z sekcji B (górnictwo i wydobywanie) lub C (przetwórstwo przemysłowe),
  • doznały wzrostu cen energii elektrycznej bądź gazu ziemnego o co najmniej 50% porównując rok 2021 r. oraz poszczególne okresy 2023 r.

Względem poprzedniego roku, projektowany program zakłada poszerzenie kręgu podmiotów, które będą mogły skorzystać ze wsparcia. Oznacza to, że firmy zajmujące się produkcją energochłonną, która nie wpisywała się uprzednio w ściśle określone kody PKD i PRODCOM, będą mogły skorzystać ze wsparcia dla kosztów poniesionych w roku 2023 (np. produkcja spożywcza czy sektor automotive). Poszerzenie grona beneficjentów powinno skłonić przedsiębiorstwa produkcyjne do przeprowadzenia analizy czy program pomocowy jest skierowany do ich organizacji.

Zwiększona maksymalna kwota pomocy udzielonej dotyczy wnioskodawcy, który spełnia powyższe warunki dla pozyskania wsparcia w wersji podstawowej, oraz:

  1. w ostatnim zamkniętym roku rozliczeniowym osiągnął łącznie co najmniej 50% wartości produkcji sprzedanej w jednej lub łącznie kilku podklasach PKD lub kodach PRODCOM, znajdujących się na liście Programu – lista kodów będzie podobna do zeszłorocznego grona beneficjentów programu,
  2. w okresie do 31 marca 2024 r. przedstawi NFOŚiGW plan inwestycji w poprawę efektywności energetycznej,
  3. u beneficjenta nastąpił spadek wskaźnika EBITDA przedsiębiorstwa za 2023 r. względem swojej wartości za rok 2021.