Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Jest to wypełnienie zobowiązania zawartego w exposè premier Ewy Kopacz.

Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Nie będą to środki publiczne, a Fundusz nie będzie subsydiowany przez budżet państwa.

Środki zgromadzone na rachunku Funduszu będą wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych.

Wpłat do Funduszu będą dokonywać podmioty:

  • prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą połowu ryb w wodach śródlądowych oraz zajmujące się chowem i hodowlą ryb,
  • skupujące produkty rolne (przetwórcy i pośrednicy),
  • przedsiębiorcy zajmujący się ubojem zwierząt (chodzi o: świnie, bydło, konie, owce, kozy, króliki i drób).

Wysokość wpłat ustalono na 0,2 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych. Środki zgromadzone w Funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty
w następujących sytuacjach:

  • gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat lub 3 z ostatnich 5 lat, ale wówczas z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
  • niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne.

Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany:

  • skutkami zjawisk atmosferycznych (z wyjątkiem: suszy, powodzi, gradobicia, przymrozków wiosennych lub ujemnych skutków przezimowania),
  • wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia/wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt lub roślin,
  • spadkiem cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego,
  • wystąpieniem, niezależnych od producenta, ograniczeń w handlu międzynarodowym.
  • brakiem zapłaty za produkty rolne przez podmiot wykonujący działalność dotyczącą skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych, np. potwierdzona sądowo niewypłacalność podmiotu.

Wnioski o wypłatę rekompensat będzie przyjmował oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego. W ustawie zostanie szczegółowo określony zakres informacji, które powinny być zawarte we wniosku. Powinno się w nim znaleźć przede wszystkim potwierdzenie (w postaci dokumentów) wystąpienia niekorzystnych zjawisk lub okoliczności skutkujących brakiem zapłaty za zbyte produkty rolne. W przypadku obniżenia dochodu, producent rolny będzie zobowiązany załączyć do wniosku również oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów albo księgi podatkowej. Termin na złożenie wniosku – od 1 lutego do 31 marca każdego roku następującego po roku, w którym nastąpiło obniżenie dochodów lub wystąpiła niewypłacalność podmiotu.

Producent rolny może otrzymać rekompensatę nie wyższą niż 70 proc. kwoty obniżenia dochodu lub należności netto za sprzedane produkty.

Przepisy projektu ustawy przewidują, że dochodami Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych będą m.in.: wpłaty w wysokości 0,2 proc. wartości zbytych przez producentów rolnych produktów, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz z tytułu oprocentowania lokat, zapisy i darowizny, inne dochody oraz środki odzyskane przez Fundusz z tytułu roszczeń po wypłacie rekompensat.

Źródło: www.premier.gov.pl z dnia 07.01.2015 roku