Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Projekty ustaw dot. kontroli żywności – na przełomie roku

Projekty ustaw dot. kontroli żywności – na przełomie roku

PAP

Projekty ustaw dot. połączenia inspekcji nadzorujących bezpieczeństwo i jakość żywności w jedną instytucję trafią pod obrady rządu na przełomie roku – poinformował minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Minister zdrowia nadal przeciwny jest włączeniu inspekcji sanitarnej do nowej struktury. 
 

Jak mówił minister we wtorek podczas konferencji w Senacie dotyczącej konsolidacji służb nadzorujących żywność, resort rolnictwa przygotowuje dwa projekty w tej sprawie. Jeden to ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, a drugi – wprowadzający te przepisy.
 
– Projekty, które przyjmie pod koniec grudnia lub w pierwszych dniach stycznia Rada Ministrów, zostaną przekazane do Sejmu i w parlamencie powinny być uchwalone do marca 2017 r. Od 1 marca ma być powołany pełnomocnik ds. konsolidacji inspekcji. Nowa inspekcja rozpocznie działalność od 1 stycznia 2018 r. – poinformował Jurgiel.
 
– Najważniejszym celem zakładanej przebudowy systemu bezpieczeństwa żywności w naszym kraju jest stworzenie zintegrowanego nadzoru i efektywnej kontroli w całym łańcuchu produkcyjnym i żywnościowym, „od pola do stołu” – tłumaczył szef resortu rolnictwa.
 
Zakłada się, że działające obecnie inspekcje zostaną połączone w jedną – Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ). Chodzi o: Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcję Handlową (IH) oraz Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS). Przy czym te dwie ostatnie połączone będą w części, w jakiej sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żywności.
 
Obecnie inspekcje te podlegają trzem różnym instytucjom: ministerstwom rolnictwa oraz zdrowia oraz Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na szczeblu wojewódzkim nadzoruje te służby 16 wojewodów. Ponadto służby te, zatrudniające 13 tys. osób, finansowane są z różnych części budżetowych i w sumie dysponują kwotą 1,8 mld zł.
 
– Konsolidacja będzie się opierać na zasadzie równoprawności zadań, kompetencji oraz pracowników tworzących nową inspekcję – zapewnił Jurgiel.
 
Według ministra nowa inspekcja będzie posiadała spionizowaną strukturę. Finansowanie PIBŻ będzie się odbywało w ramach jednej części budżetowej. Jednolity budżet pozwoli na racjonalizację wydatków i lepsze wykorzystanie posiadanych środków.
 
Szef Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) Marek Posobkiewicz zabierając głos w imieniu ministra zdrowia powiedział, że minister jest nadal przeciwny włączeniu PIS do nowo tworzonej instytucji.
 
Zaznaczył, że produkcja żywności rodzi różne zagrożenia i wymaga stałej kontroli. Jednak sposób kontrolowania bezpieczeństwa żywności może być różny. W UE są kraje, gdzie jest jedna inspekcja, ale są i takie, gdzie jest ich kilka – zauważył. Podkreślił, że UE nie narzuca sposobu kontroli żywności. Dodał, że Państwowa Inspekcja Sanitarna podległa ministrowi zdrowia; została powołana m.in. do sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.
 
Posobkiewicz zauważył, że minister zdrowia przedstawił już w lipcu br. swoje stanowisko w tej sprawie. – Minister zdrowia zaprezentował stanowisko i do tej pory zdania nie zmienił, iż oba projekty ustaw budzą duże wątpliwości z uwagi na fakt, że zakładają odebranie ministrowi zdrowia koordynacji w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także rozbicie struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zmniejszenie jej uprawnień w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia. Minister wyraził swoje negatywne stanowisko – poinformował.
 
Jak mówił Posobkiewicz, “z punktu widzenia zdrowia konsumentów istotne jest to – jak jest to obecnie, by minister zdrowia, mający do dyspozycji podległe mu służby, był odpowiedzialny za koordynację bezpieczeństwa żywności, w tym wydawanie przepisów prawnych i podejmowanie właściwych i proporcjonalnych działań, których priorytetem zawsze będzie zdrowie konsumentów (…) Nadzór nad bezpieczeństwem żywności powinien znaleźć się – tak jest jest w tej chwili – w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.
 
Zaznaczył, że oczywiście należy rozwijać merytoryczną współpracę. – Do tego celu wydaje się niezbędne doprecyzowanie zakresu i egzekwowania przestrzegania w praktyce wyraźnego podziału kompetencji między poszczególnymi inspekcjami – stwierdził.
 

Wiceminister rolnictwa Ewa Lech poinformowała, że projekty dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności zostały poddane szerokim konsultacjom. – Jest wiele uwag i obecnie w resorcie trwają prace nad zmianą tych projektów – powiedziała. Zapewniła, że nowe projekty przed wysłaniem ich do rządu trafią do konsultacji międzyresortowych.

Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 30.11.2016 roku