Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Recykling pokonsumpcyjnego PET do materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – ocena bezpieczeństwa EFSA

Recykling pokonsumpcyjnego PET do materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – ocena bezpieczeństwa EFSA

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu są wprowadzane do obrotu wyłącznie wtedy, gdy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu pochodzą z zatwierdzonego procesu recyklingu. Zanim proces recyklingu zostanie dopuszczony do obrotu, wymagana jest opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na temat jego bezpieczeństwa. Procedura ta została ustanowiona w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 282/2008 1 w sprawie materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz w art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 2 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zgodnie z tą procedurą branża składa wnioski do właściwych organów państw członkowskich, które przekazują wnioski do oceny EFSA.

Panel EFSA ocenił bezpieczeństwo procesu recyklingu Poly Recycling

Panel EFSA ds. materiałów mających kontakt z żywnością, enzymów i substancji pomocniczych (CEP) ocenił bezpieczeństwo procesu recyklingu Poly Recycling (numer rejestru UE RECYC267), który wykorzystuje technologię EREMA Basic. Materiałem wejściowym są gorące umyte i wysuszone płatki poli(tereftalanu etylenu) (PET) pochodzące z zebranych pokonsumpcyjnych pojemników PET, w tym nie więcej niż 5% PET z zastosowań konsumenckich niespożywczych. Płatki są podgrzewane w reaktorze przed wytłaczaniem. Po zbadaniu dostarczonego testu prowokacyjnego Panel stwierdził, że (etap, dla którego przeprowadzono test prowokacyjny) ma kluczowe znaczenie dla określenia skuteczności procesu odkażania. Parametrami roboczymi do kontrolowania wykonania tego etapu są temperatura, ciśnienie i czas przebywania.

Wykazano, że ten proces recyklingu jest w stanie zapewnić poziom migracji potencjalnych nieznanych zanieczyszczeń do żywności poniżej konserwatywnie modelowanej migracji 0,1 μg/kg żywności, określonej na podstawie scenariusza narażenia niemowląt, gdy taki przetworzony PET jest używany do 100%.

  • W związku z tym panel stwierdził, że recyklingowany PET uzyskany w tym procesie nie budzi obaw pod względem bezpieczeństwa, jeżeli jest stosowany w ilości do 100% do produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu ze wszystkimi rodzajami środków spożywczych, w tym z wodą pitną, do długoterminowego przechowywania w temperaturze pokojowej.
  • Artykuły wykonane z tego przetworzonego PET nie są przeznaczone do użytku w kuchenkach mikrofalowych lub konwencjonalnych i takie zastosowania nie są objęte niniejszą oceną. 1 μg/kg żywności na podstawie scenariusza narażenia dla niemowląt, gdy taki przetworzony PET jest używany w 100%.

Zalecenie

  • Panel zalecił okresową weryfikację, czy materiał wejściowy do recyklingu pochodzi z materiałów i wyrobów wyprodukowanych zgodnie z przepisami UE dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz czy udział PET z zastosowań konsumenckich niespożywczych nie przekracza 5%. Jest to zgodne z dobrą praktyką produkcyjną i rozporządzeniem (WE) nr 282/2008, art. 4b.
  • Krytyczne etapy recyklingu powinny być monitorowane i kontrolowane.
  • Ponadto powinna być dostępna dokumentacja potwierdzająca, w jaki sposób zapewniono, że krytyczne etapy są przeprowadzane w warunkach co najmniej tak surowych, jak w teście prowokacyjnym stosowanym do pomiaru skuteczności odkażania procesu.

www.foodfakty.pl