Branża
Branża > Informacje dla branży > Newsy prasowe > Redukcja odpadów spożywczych – stanowisko Komitetu ds. Środowiska

Redukcja odpadów spożywczych – stanowisko Komitetu ds. Środowiska

Zgodnie z informacją zawartą w komunikacie prasowym Parlamentu Europejskiego: „Każdego roku w UE powstaje 60 mln ton odpadów spożywczych (131 kg na osobę)”. W związku z tym, na szczeblu unijnym trwają prace nad zmianami legislacyjnymi zmierzającymi do redukcji ilości odpadów, w tym także związanych z produkcją i konsumpcją żywności. Jedną z nich jest projekt zmiany dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów. 

Pełen tekst projektu dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52023PC0420&qid=1707993286611

Zakres prac

Obecnie swoje stanowisko w kwestii projektu zajął Komitet ds. Środowiska, składający się z członków Parlamentu Europejskiego. Zdaniem Komitetu cele redukcji odpadów zaproponowane przez Komisję Europejską, powinny ulec zaostrzeniu, a ich osiągnięcie na poziomie krajowym powinno nastąpić do 31 grudnia 2030 r. Na przykład w odniesieniu do branży spożywczej, poziom redukcji odpadów w przetwórstwie i produkcji żywności powinien zostać zwiększony z 10% do 20%. Natomiast w przypadku handlu detalicznego, restauracji, usług gastronomicznych oraz gospodarstw domowych, poziom redukcji powinien wynosić 40% zamiast 30%. Za podstawę obliczeń przyjęto średnią liczbę odpadów wygenerowaną w latach 2020-2022. Posłowie wnioskowali również o weryfikację celów na kolejne lata, które ich zdaniem również powinny zostać zwiększone do odpowiednio 30% i 50% w ciągu następnych pięciu lat tj. do 2035 r. 

Pełen tekst opinii Komitetu dostępny jest pod adresem:

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AMC/2024/02-14/Item16-CA_WFD_2023-0234COD_EN.pdf

Dalsza procedura 

Propozycja Komitetu ma zostać przedstawiona na plenarnej sesji Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w marcu 2024 r. Dalsze prace mają być kontynuowane przez nowy Parlament po wyborach europejskich w dniach 6-9 czerwca 2024 r.

Więcej na ten temat dowiesz się z komunikatu prasowego:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240212IPR17625/textiles-and-food-waste-reduction-new-eu-rules-to-support-circular-economy?xtor=AD-78-%5BSocial_share_buttons%5D-%5Blinkedin%5D-%5Ben%5D-%5Bnews%5D-%5Bpressroom%5D-%5Bwaste-framework-directive-textiles-food%5D&

www.foodfakty.pl